General

โพลชี้ ประชาชนมอง ‘อนาคตใหม่’ ควรยอมรับคำตัดสิน ‘ยุบพรรค’

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ “เรื่องของอนาคตใหม่” จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคำตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค 10 ปี และการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อต่อต้านรัฐบาล ของนิสิตนักศึกษา หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่

assssss

สิ่งที่แกนนำอดีตพรรคอนาคตใหม่ ควรทำหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินให้ยุบพรรคฯ และตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี

 • ร้อยละ 33.41 ระบุว่า ยอมรับคำตัดสินของศาลฯ
 • ร้อยละ 25.32 ระบุว่า ใช้สิทธิ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยสุจริต
 • ร้อยละ 11.35 ระบุว่า แกนนำอดีตพรรค ควรรณรงค์ทางการเมือง ทั่วประเทศ
  ให้ ส.ส.ที่เหลืออยู่ของอดีตพรรค แสดงบทบาททางการเมืองแทน
 • ร้อยละ 8.65 ระบุว่า ให้ ส.ส.ที่เหลืออยู่ ของอดีตพรรคมีอิสระย้ายไปสังกัดพรรคไหนก็ได้
 • ร้อยละ 8.33 ระบุว่า แกนนำอดีตพรรคควรหยุดบทบาททางการเมือง
 • ร้อยละ 5.71 ระบุว่า ให้ ส.ส.ที่เหลืออยู่ของอดีตพรรคย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ที่เตรียมไว้
 • ร้อยละ 4.29 ระบุว่า แกนนำอดีตพรรคควรเป็นผู้นำชุมนุมทางการเมืองบนถนน
 • ร้อยละ 10.71 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อต่อต้านรัฐบาลของนิสิต นักศึกษา หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่

 • ร้อยละ 61.03 ระบุว่า เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมาย
 • ร้อยละ 21.11 ระบุว่า เป็นสัญญาณว่าสังคมไทยจะเผชิญกับความแตกแยกทางการเมืองอีกครั้ง
 • ร้อยละ 12.70 ระบุว่า กังวลว่านิสิต นักศึกษา จะถูกใช้เป็นเครื่องมือ ทางการเมือง
 • ร้อยละ 7.78 ระบุว่า กังวลว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมจนกลายเป็นการจลาจลแบบในฮ่องกง
 • ร้อยละ 6.35 ระบุว่า เป็นแค่กระแสชั่วคราว
 • ร้อยละ 2.46 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

8799

ความนิยมทางการเมืองของพรรคใหม่ที่จะเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากแกนนำอดีตพรรคอนาคตใหม่

 • ร้อยละ 35.71 ระบุว่า จะได้รับความนิยมทางการเมืองมากกว่าที่พรรคอนาคตใหม่เคยได้
 • ร้อยละ 24.37 ระบุว่า ไม่แน่ใจ ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในวันข้างหน้า
 • ร้อยละ 22.78 ระบุว่า จะได้รับความนิยมทางการเมืองเท่าๆ กับที่พรรคอนาคตใหม่ เคยได้
 • ร้อยละ 15.08 ระบุว่า จะได้รับความนิยมทางการเมืองน้อยกว่าที่พรรคอนาคตใหม่เคยได้
 • ร้อยละ 2.06 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ