General

ปลดคนนามสกุลดัง ‘เทพหัสดิน ณ อยุธยา’ พ้นบุคคลล้มละลาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง ปลดจําเลยจากล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ล. 2317/2555 กองบังคับคดีล้มละลาย 2 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ว่าศาลล้มละลายกลางได้ พิพากษาให้ นางนิตยา ช่วงกรุด หรือ นางอัญรส เทพหัสดิน ณ อยุธยา จําเลยที่ 2 เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 นั้นต่อมาศาลมีคําสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลย จากล้มละลายไว้ และศาลมีคําสั่งให้ยกเลิกคําสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลยจากล้มละลาย

บัดนี้ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ นางนิตยา ช่วงกรุด หรือ นางอัญรส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ 2 ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่ วันที่ 8 กันยายน 2562
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วยุดา คงแก้ว

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจําเลยจากล้มละลาย

raj