General

ตรวจเข้มด่านปาดังเบซาร์ หวั่น ‘ของเถื่อน-ผิดกฏหมาย’ ทะลักไทย ช่วงปีใหม่


ด่านประดังเบซาร์ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ศุลกากรร่วมกับทหาร ตรวจตราเข้มงวดทั้งรถและผู้โดยสาร ที่เดินทางเข้า-ออก รวมทั้งสัมภาระ ป้องกันการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมาย รวมทั้งเหล้าและบุหรี่ ที่อาจทะลักออกมารับช่วงเทศกาล

นายชลัฐ ปทุมพรรุจี หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ร้อย ร.5021เพิ่มความเข้มงวดในการผ่านแดนของนักท่องเที่ยว ผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียทั้งรถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจำทาง ซึ่งมีการขอตรวจค้นรถบริเวณจุดตรวจศุลกากรในตัวด่าน

23 66

สำหรับผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยว ที่ต้องประทับตราหนังสือเดินทางในอาคาร เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการของตรวจคนเข้าเมือง จะต้องนำสัมภาระต่างๆที่ติดตัวมา เช่นกระเป่าถือ กระเป๋าเดินทาง เข้าเครื่องเอกซเรย์ เพื่อตรวจสอบหาสิ่งของต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรคอยตรวจตราดูแล ร่วมกับกำลังของทหาร

25 39

การตรวจตราเข้มงวดครั้งนี้ เนื่องจากเป็นช่วงนี้กำลังเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ผ่านทางด่านพรมแดนปาดังเบซาร์จำนวนมาก ทางฝ่ายความมั่นคงจึงมีคำสั่งให้ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และ ฉก.ร.5 เพิ่มความเข้มงวด และตรวจตรายานพาหนะ สัมภาระ ของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย เพื่อป้องกันการลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆ เข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะสินค้าหลบหนีภาษีประเภทค้าสุรา และบุหรี่ ซึ่งตลาดมีความต้องการมากเป็นพิเศษในช่วงเทศกาล

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : 77kaoded