General

จัดรถไฟฟรี 4 ขบวน อำนวยความสะดวกประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารค

จัด “รถไฟฟรี” 4 ขบวน อำนวยความสะดวกประชาชนรับเสด็จฯ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ 12 ธ.ค.

รถไฟ

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน ในฐานะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ร่วมถวายความจงรักภักดี และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ และเข้าชมพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562

โดยการรถไฟฯ จัดเดินขบวนรถพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารภายในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เดินทางมาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใน 4 เส้นทางหลัก คือ จังหวัดอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดฉะเชิงเทรา และมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยไม่เสียค่าโดยสาร (บริการฟรี) ประกอบด้วย

  • เส้นทางที่ 1 อยุธยา – กรุงเทพฯ ขบวนที่ 320 เวลา 09.30-11.00 น. และ กรุงเทพฯ – อยุธยา ขบวนที่ 321 เวลา 20.15-21.50 น.
  • เส้นทางที่ 2 นครปฐม – ธนบุรี ขบวนที่ 322 เวลา 09.55-10.50 น. และ ธนบุรี – นครปฐม ขบวนที่ 333 เวลา 20.00-21.00 น.
  • เส้นทางที่ 3 ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพฯ ขบวนที่ 326 เวลา 09.20 – 10.45 น. และ กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา ขบวนที่ 325 เวลา 20.05 – 21.25 น.
  • เส้นทางที่ 4 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ ขบวนที่ 4322 เวลา 09.35 – 10.30 น. และ วงเวียนใหญ่ – มหาชัย ขบวนที่ 4347 เวลา 20.10 – 21.00 น.

รถไฟ1 1

ผู้โดยสาร สามารถขอรับตั๋วโดยสารขบวนรถดังกล่าวฟรี ที่สถานีต้นทาง และสถานีที่ขบวนรถผ่าน โดยแสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการออกตั๋วโดยสาร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน CALL CENTER 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง