General

สถานกงสุลใหญ่ฯ ประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกง!!

“สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง” ประกาศเตือนการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงวันนี้ แนะหลีกเลี่ยงการเดินทาง พร้อมใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหากอยู่ใกล้บริเวณประท้วง

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับรายงานว่าอาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน ณ บริเวณต่างๆ ดังนี้

000 1MD2VY

1. การเดินประท้วงจากถนน Suffolk ไปยังโรงเรียน La Salle ย่าน Kowloon Tong เขต Kowloon เวลา 11.00 น.

2 การชุมนุมประท้วงเพื่อขัดขวางการจราจร บริเวณย่าน Tsing Yi ถึงย่าน Tung Chung เวลา 14.00 น.

ในการนี้ โดยที่การชุมนุมประท้วงในขณะนี้มีการใช้ความรุนแรงบ่อยครั้ง สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอให้คนไทยในฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไทยในฮ่องกงโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเข้าใกล้สถานที่ที่มีการชุมนุมประท้วง และใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหากมีการประท้วงในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งโปรดงดถ่ายภาพเหตุการณ์ประท้วง ผู้ประท้วง และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการกระทำอื่นๆ ในระยะใกล้ที่อาจเป็นการยั่วยุผู้ประท้วง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยทุกคน นอกจากนั้น โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์และรถไฟ MTR

000 1MC1DY

คนไทยในฮ่องกงสามารถติดตามข่าวสาร สถานการณ์ภาพรวมได้ที่ website สำนักงานตำรวจฮ่องกง ที่ https://www.police.gov.hk/ppp_en/index.html

สามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางโดยรถไฟ MTR ได้ที่ http://www.mtr.com.hk/en/customer/main/index.html และสามารถตรวจสอบสถานะของท่าอากาศยานฮ่องกงและตารางเที่ยวบินได้ที่ https://www.hongkongairport.com/

ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 และ Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (+66) 2-572-8442

Siree Osiri OHO BANGKOK