General

โพลเผย ‘นักศึกษา-ข้าราชการ’ คุณธรรมยับยั้งการโกงต่ำกว่า ‘เกษตรกร’


ซูเปอร์โพล โดย สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เผยผลสำรวจ “คุณธรรม” คนไทย พบความสามารถยับยั้งพฤติกรรมโกง ในกลุ่มนักศึกษา และข้าราชการ มีไม่ถึงร้อยละ 30 ขณะที่ กลุ่มเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป กลับความสามารถยับยั้งการโกงสูงสุดที่ร้อยละ 46.4 ยังดีที่เกินครึ่งสามารถควบคุมเรื่องการใช้จ่ายพอประมาณได้

โพลคุณธรรม

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง คุณธรรมในระดับที่น่าเป็นห่วงของคนไทยกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ รวมจำนวน 1,224 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ เรื่องคุณธรรมเรื่อง ความสามารถยับยั้งพฤติกรรมโกงได้

ทั้งนี้เนื่องจากผลการสำรวจพบว่า นักศึกษามีเพียงร้อยละ 27.6 และ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐมีร้อยละ 29.1 ที่มีความสามารถยับยั้งพฤติกรรมโกง ในขณะที่ กลุ่มเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป กลับสูงสุดคือร้อยละ 46.4 ซึ่งก็ยังต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่ศึกษาทั้งหมด

ทั้งนี้ ผลสำรวจระบุว่า ผลสำรวจพบว่าเกินครึ่งหรือ ร้อยละ 54.5 สามารถควบคุมตนเองในการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ รองลงมาคือ ร้อยละ 43.5 ระบุว่า สามารถวางแผนชีวิตตนเองได้ตามเป้าหมาย และร้อยละ 39.6 ให้ความเห็นว่า มีเหตุผลมากพอในการตัดสินใจ ตามด้วย ร้อยละ 38.9 สามารถหักห้ามใจตนเองไม่ประมาท ร้อยละ 38.2 ระบุว่า รอบคอบในการใช้ชีวิต ร้อยละ 36.9 ระบุ เคารพระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม ร้อยละ 32.1 ระบุ สามารถยับยั้งพฤติกรรมโกงได้ ร้อยละ 28.7 ระบุ มุ่งมั่นตั้งใจทำที่ถูกต้องชอบธรรมได้ ร้อยละ 28.2 ระบุ นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมได้ และร้อยละ 27.2 ระบุ ไม่คล้อยตามคนที่ทำผิดวินัย ผิดกฎหมาย

โพล

จะเห็นได้ว่า คุณธรรม 5 อย่างคือ ไม่คล้อยตามคนทำผิดวินัย, ผิดกฎหมาย, นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม, มุ่งมั่นทำสิ่งถูกต้องชอบธรรม ยับยั้งพฤติกรรมโกง และเคารพระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม กลับได้ตัวเลขน้อยที่สุดใน 5 อันดับสุดท้าย จึงควรเร่งหาทางป้องกันและแก้ไข เพราะคุณธรรมทั้ง 5 เรื่องดังกล่าว เป็นส่วนสำคัญของความเจริญทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนและประเทศชาติ หากไม่เร่งแก้ไข ผลที่ตามมาคือ คนส่วนใหญ่จะไม่มีวินัย ทำผิดกฎหมาย จะเห็นแก่ตัว ขี้โกง และบ้านเมืองจะไร้ระเบียบ วุ่นวาย จะเข้าสู่ความเสื่อมและล่มสลายในที่สุด

“เสียงของประชาชนส่งสัญญาณว่า แม้แต่นักศึกษาที่อยู่ในรั้วสถาบันการศึกษาที่น่าจะมีคุณธรรมสูงแต่กลับต่ำที่สุดสะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการพัฒนาคุณภาพพลเมืองของประเทศในเด็กและเยาวชนขาดความเป็นรูปธรรมชัดเจน การให้ความสำคัญเรื่องคุณธรรมมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ที่ทำกันก็มักจะทำแบบบังคับให้ทำเป็นเพียงพิธีกรรมไม่ได้จิตใจของพวกเขาและทำกันแบบท่องจำ”นพ.สุริยเดว กล่าว