General

สถานกงสุลใหญ่ฯ เตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางมาฮ่องกง!!

000 1JI3DO

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ระบุว่า ได้รับรายงานจากการท่าอากาศยานฮ่องกงว่า ด้วยสถานการณ์ชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงในวันนี้ การท่าฮ่องกงขอประกาศระงับขั้นตอนการ Check-in ของทุกสายการบินเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป และขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกคนที่ยังอยู่ในท่าอากาศยาน พิจารณาออกจากบริเวณที่ประท้วงและประสานสายการบินของตนเพื่อตรวจสอบสถานะหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้คนไทยที่มีเที่ยวบินในวันนี้และวันพรุ่งนี้ โปรดประสานสายการบินของตนอย่างใกล้ชิดเพื่อสอบถามสถานะเที่ยวบิน และขอให้คนไทยทุกคนหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในบริเวณพื้นที่ชุมนุมประท้วงที่ท่าอากาศยานฮ่องกง นอกจากนี้ ขอให้คนไทยที่ยังไม่มีภารกิจเร่งด่วนในฮ่องกง พิจารณาหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังฮ่องกงในช่วงนี้ และหากมีความจำเป็นต้องเดินทางมายังฮ่องกง ขอให้ตรวจสอบตารางเวลา และสถานะของเที่ยวบินกับท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงก่อนการเดินทาง

ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถประสานสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 และ Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (+66) 2-572-8442

Avatar photo