ดูหนังออนไลน์
General

รัชกาลที่ 10 ทรงประกาศพระองค์เป็น ‘พุทธศาสนูปถัมภก’


พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ในเวลาประมาณ 16.45 น. วันนี้ (4 พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จโดยพระราชยานพุดตานทอง จากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เพื่อทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก พร้อมทั้งถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร และพระบรมอัฐิ พระอัฐิ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยริ้วขบวนนี้เป็นรูปขบวนที่ย่อจากขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

S 3825757

S 3825744

S 3825736

ระหว่างทางมีประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้ารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่น โดยประชาชนร่วมกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ขณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เสด็จพระราชพระราชดำเนินผ่าน

S 3825769

S 3825770

S 3825771

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนี้

“ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส และได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ด้วยวิธีนั้น ๆ อยู่แล้ว ฉะนั้น บัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า จะได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่า ข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด”

S 3825734

S 3825732

S 3825737

S 3825756

 

เปิด ‘พระปฐมบรมราชโองการ’ รัชกาลที่ 1-10 แห่งราชวงศ์จักรี

เป็นบุญตา!! ชมประมวลภาพ พิธีสรงพระมุรธาภิเษก พิธีถวายน้ำอภิเษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ขอทุกคนปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดประโยชน์ประเทศชาติ

สมเด็จพระบรมราชินีฯ – พระเจ้าหลานเธอทอดพระเนตรพระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนา ‘สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลรัตน์ พระบรมราชินี’

‘ร.10’ ประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ-รับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

พระปฐมบรมราชโองการ ‘เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมฯ’