General

เริ่มแล้ว! ประกาศห้ามรถบรรทุก 10 ขึ้นไป ใช้สะพานข้ามแยก 11 แห่งทั่วกรุง หวั่นสะพานพัง

เริ่มแล้ว! ประกาศห้ามรถบรรทุก 10 ขึ้นไป ใช้สะพานข้ามแยก 11 แห่งทั่วกรุง หวั่นส่งผลต่อโครงสร้างสะพาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ล้อขึ้นไป ใช้สะพานข้ามแยก ทางแยกต่างระดับ ทางยกระดับ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2567

ห้ามรถบรรทุก

หวั่นส่งผลต่อโครงสร้างสะพาน

ด้วยสะพานข้ามแยกตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านการใช้งานมานาน แม้จะมีการบํารุงซ่อมแซมรักษาโครงสร้างสะพานให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ แต่ปัจจุบันสภาพการจราจร เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น เกิดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุจากการที่รถบรรทุกใช้งานสะพานข้ามแยก อันส่งผลต่อตัวโครงสร้างสะพานดังที่ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุและสะดวกในการจราจร จึงจําเป็นต้องออกประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพถนนและการจราจรในปัจจุบัน

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 139 (3) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อย ของประชาชน

ห้ามรถบรรทุก

ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ใช้สะพาน 11 แห่งทั่วกรุงเทพ

และคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 62/2566 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

  • ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ใช้สะพานข้ามแยก ทางแยกต่างระดับ ทางยกระดับ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2567”
  • ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • ข้อ 3 ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ใช้สะพานข้ามแยก ทางแยกต่างระดับ ทางยกระดับ ตลอดเวลา ดังต่อไปนี้

3.1 สะพานข้ามทางแยกถนนราชวิถี – ถนนพระราม 5 (แยกตึกชัย)

3.2 สะพานข้ามทางถนนศรีอยุธยา – ถนนพญาไท (แยกพญาไท)

3.3 สะพานข้ามทางแยกถนนดินแดง – ถนนประชาสงเคราะห์ (แยกประชาสงเคราะห์)

3.4 สะพานข้ามถนนศรีอยุธยา – ถนนราชปรารภ (แยกหมอเหล็ง)

3.5 สะพานถนนเจ้าคุณทหาร – สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง

3.6 สะพานข้ามทางแยกถนนอ่อนนุช – ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (แยกประเวศ)ห้ามรถบรรทุก

3.7 สะพานข้ามทางแยกถนนพัฒนาการ – ถนนศรีนครินทร์ (แยกพัฒนาการ)

3.8 สะพานข้ามทางแยกถนนอ่อนนุช – ถนนศรีนครินทร์ (แยกสวนหลวง)

3.9 สะพานข้ามทางแยกถนนอุดมสุข – ถนนศรีนครินทร์ (แยกศรีอุดม)

3.10 ทางยกระดับรามคําแหง

3.11 สะพานข้ามทางแยกถนนสุขสวัสดิ์ – ถนนพระรามที่ 6

ข้อ 4 นับตั้งแต่ วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คําสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พลตํารวจตรี ธวัช วงศ์สง่า

รองผู้บัญชาการตารวจนครบาล

ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล

หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo