General

เสียงท่วมท้น! คนเห็นด้วย รัฐดึง ‘กัญชา’ กลับเป็นยาเสพติด ใช้เพื่อการแพทย์

“นิด้าโพล” พบ ประชาส่วนใหญ่เห็นด้วย รัฐดึง “กัญชา” กลับเข้า “บัญชียาเสพติด” มองควรกำหนดนโยบายที่มุ่งเน้นไปเพื่อประโยชน์ ทางการแพทย์ และการรักษาโรค

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “กัญชา เป็นยาเสพติด?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับ “การนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดของรัฐบาล”

ยาเสพติด

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกัญชาเป็นยาเสพติด

 • ร้อยละ 53.74 ระบุว่า เป็นยาเสพติด แต่ก็มีประโยชน์
 • ร้อยละ 33.59 ระบุว่า เป็นยาเสพติดและไม่มีประโยชน์ใด ๆ
 • ร้อยละ 11.60 ระบุว่า ไม่เป็นยาเสพติด
 • ร้อยละ 1.07 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

ยาเสพติด

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดนโยบายกัญชาของรัฐบาล

 • ร้อยละ 74.58 ระบุว่า เพื่อประโยชน์ ทางการแพทย์และการรักษาโรค
 • ร้อยละ 19.39 ระบุว่า รัฐบาลไม่ควรออกนโยบายใด ๆ เพื่อสนับสนุนกัญชา/ผลิตภัณฑ์กัญชา
 • ร้อยละ 10.53 ระบุว่า เพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์กัญชาที่ถูกกฎหมาย
 • ร้อยละ 7.40 ระบุว่า เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนทั่วไป
 • ร้อยละ 3.21 ระบุว่า เพื่อสนับสนุนความบันเทิงในสังคม เช่น การเสพกัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมาย และการมีบุหรี่กัญชา
 • ร้อยละ 0.99 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดอีกครั้ง

 • ร้อยละ 60.38 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 15.27 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 14.50 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 8.93 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 0.92 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาหรือนักธุรกิจกัญชา หากรัฐบาลนำกัญชากลับเข้าบัญชี ยาเสพติดอีกครั้ง

 • ร้อยละ 46.95 ระบุว่า รัฐบาลไม่ควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ใดเลย
 • ร้อยละ 35.03 ระบุว่า รัฐบาลควร จ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาและนักธุรกิจกัญชา
 • ร้อยละ 10.08 ระบุว่า รัฐบาลควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาเท่านั้น
 • ร้อยละ 2.06 ระบุว่า รัฐบาลควรจ่ายค่าชดเชยให้กับนักธุรกิจกัญชาเท่านั้น
 • ร้อยละ 5.88 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาของประชาชน

 • ร้อยละ 68.93 ระบุว่า ไม่เคยมีประสบการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับกัญชา
 • ร้อยละ 31.07 ระบุว่า เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชา

ยาเสพติด

มีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาในด้านใด

 • ร้อยละ 52.58 เคยมีประสบการณ์การใช้กัญชาเพื่อประกอบอาหารหรือเครื่องดื่ม
 • ร้อยละ 34.64 ระบุว่า การเสพหรือสูบกัญชา
 • ร้อยละ 22.36 ระบุว่า การใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค
 • ร้อยละ 15.97 ระบุว่า การปลูกกัญชา
 • ร้อยละ 0.98 ระบุว่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาในเชิงพาณิชย์ และการค้ากัญชา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo