General

‘มูลนิธิสัมมาชีพ’ มอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ปี 66 เชิดชู ‘คน-องค์กร’ นำสังคมสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่

“มูลนิธิสัมมาชีพ” มอบ 15 รางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” ปี 2566 แก่ “บุคคล-เอสเอ็มอี-วิสาหกิจชุมชน-ปราชญ์ชาวบ้าน” เชิดชูเกียรติ ผู้ยึดแนวทางสัมมาชีพจนประสบความสำเร็จ หวังเป็นแบบอย่างเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่ “ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์” อดีตประธานกิตติมศักดิ์ บมจ.เบทาโกร คว้ารางวัล “บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ” ทายาทยืนยันพร้อมสานต่อเจตนารมณ์

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวว่า มูลนิธิสัมมาชีพได้จัดงานมอบรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สัมมาชีพ สร้างความมั่นคงฐานราก สร้างความยั่งยืนประเทศ: Stability for Sustainability” เพื่อประกาศเกียรติคุณ และยกย่องเชิดชู บุคคล-เอสเอ็มอี-วิสาหกิจชุมชน-ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบการ

มูลนิธิสัมมาชีพ

โดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางสัมมาชีพ นั่นคือ การประกอบอาชีพโดยไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลเหล่านี้จะเป็นเสมือน “ผู้นำทางสังคม” สร้างแรงบันดาลใจให้คนหรือองค์กรต่าง ๆ นำไปปรับใช้ ขยายผลสู่การสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ ต่อไป

นายประเสริฐ กล่าวว่า การจัดงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพมีขึ้น เพื่อยกย่องผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการอย่างถูกต้อง บนหลักของสัมมาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม โดยหากทุกภาคส่วนได้ดำเนินการบนแนวทางนี้แล้ว จะมีส่วนสำคัญในการร่วมสร้างเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง

ในงานดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติ และองค์กรภาคีเข้าร่วมงานคับคั่ง อาทิเช่น ดร.อุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และดร.อรรชกา สีบุญเรือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เคยได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ คือ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2553 และนายประทีป ตั้งมติธรรม บุคคลต้นแบบสัมมาชีพประจำปี 2561 เข้าร่วมด้วย

รางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2566 มี 4 ประเภทคือ รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ และรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ

รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ มอบให้แก่ ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ อดีตประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ และอดีตประธานกรรมการบริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด นับเป็นบุคคลต้นแบบคนที่ 9 ตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้เมื่อปี 2552 เป็นต้นมา

ดร.ชัยวัฒน์ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ ที่เป็นแบบอย่างของการสร้างตัวจนประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับมายาวนานด้านการทำธุรกิจโดยสุจริต เป็นผู้ยึดหลักการทำธุรกิจที่ว่า “ความถูกต้อง ต้องมาก่อนกำไร” ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนแบบองค์รวม จนเกิดเป็นโมเดลพัฒนาพื้นที่ในชื่อ “ช่องสาริกาโมเดล”

มูลนิธิสัมมาชีพ
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ทางด้านนายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ทายาท ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ กล่าวขอบคุณมูลนิธิสัมมาชีพที่มอบรางวัลนี้ให้แก่ดร.ชัยวัฒน์ และระบุว่า ดร.ชัยวัฒน์ ถือเป็นผู้ซึ่งยึดหลักการดำเนินธุรกิจโดยสุจริต ยึดหลักความถูกต้อง ต้องการก่อนกำไร และเกื้อกูลชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ประจักษ์กันดี

สำหรับ ช่องสาริกาโมเดล ถือเป็นโมเดลพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนของเบทาโกร เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดแนวคิดการพัฒนาในเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (Holistic Area-Based – HAB) เน้นการดำเนินการระดับตำบล ในทุกมิติ ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพ ดูแลสุขภาพ ช่วยเหลือสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการศึกษา

ทั้งยังร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานรัฐอื่นๆ และสร้างกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) มาทำงานเป็นกลไกเสริม

“คุณพ่อสร้างเบทาโกรมาจริงๆ ตั้งแต่ยังเป็นผืนดินที่รอการพัฒนา จนมาเป็นวันนี้ เสียดายที่คุณพ่อไม่ได้มาเล่าเรื่องราวความสำเร็จนี้ด้วยตัวเอง ลูก ๆ หลาน ๆ จะนำแนวคิดของคุณพ่อไปดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คุณพ่อเป็นคนดุ มีพรสวรรค์ในการขาย สอนเสมอว่าทุกคนเมื่อมีสิทธิ์ ก็ต้องมีหน้าที่ และคุณพ่อในฐานะพี่คนโตของตระกูล จะภูมิใจเสมอที่ดูแลกิจการให้อยู่มาได้ตลอดรอดฝั่ง” นายวนัส กล่าว

สำหรับรางวัลอื่น ๆ ที่มอบในงานนี้ประกอบด้วย  “รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ” มอบให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีคุณลักษณะตามหลักสัมมาชีพ มีธรรมาภิบาล มีความสามารถทางธุรกิจและธุรกิจมีศักยภาพในการเติบโต ควบคู่ไปกับการมีบทบาทส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม มีผู้ที่ได้รับรางวัล 5 ราย ได้แก่

 • บริษัท ไทยทิชชูคัลเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ผู้ผลิตและจำหน่ายต้นกล้าพันธุ์พืชที่เกิดจากการขยายพันธุ์ ด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 • บริษัท พิมธา จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินกิจการแปรรูปไม้ไผ่ เพื่อการตกแต่งและก่อสร้าง โดยใช้นวัตกรรมระบบป้องกันมอดในไม้ไผ่ ด้วยการอัดน้ำยาแบบสุญญากาศเป็นรายแรก และรายเดียวในไทย
 • บริษัท สไมล์ฟาร์ม ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จังหวัดราชบุรี ผู้ผลิตเฟรนช์ฟรายส์ที่ทำจากถั่วเขียว 100% รายแรก และรายเดียวของไทย
 • บริษัท อัฟนานจิวเวลรี่ จำกัด จังหวัดยะลา ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับ และอัญมณีทุกชนิด ในสไตล์ศิลปะลังกาสุกะ ถือเป็นการสืบทอดลวดลายศิลปะแบบโบราณ
 • บริษัท เทิร์นทูอาร์ต จํากัด จังหวัดนนทบุรี ผลิตสินค้าจากเศษวัสดุเหลือใช้เป็นงานศิลปะ เพื่อสร้างจิตสํานึกที่ดีต่อการจัดการขยะ

มูลนิธิสัมมาชีพ

รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ จำนวน 5 รางวัล มอบให้กับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบการบนหลักสัมมาชีพ สามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากสินค้าใหม่ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งนำความรู้ เทคโนโลยีมาปรับใช้ จนประสบความสำเร็จ และดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

 • วิสาหกิจชุมชนประเภทการเกษตร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนพิลาฟาร์มสตูดิโอ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำแนวคิดด้านการออกแบบแฟชั่นมาผนวกกับธุรกิจการเกษตรของชุมชน พัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ประเภทแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง จังหวัดขอนแก่น ผลิตข้าวแตนสูตรต่าง ๆ โดยการผลิตมีมาตรฐาน
 • ประเภทแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน HAND-IN-HAND RUSO จังหวัดนราธิวาส ทำกิจการโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดใหญ่
 • ประเภทการเงินและสวัสดิการชุมชน ได้แก่ สถาบันการเงินชุมชนบ้านดอน จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร และขยายสู่การลงทุนในกิจการอื่น ๆ
 • ประเภทการบริการและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พัฒนาการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า โดยนำสถาปัตยกรรมเมืองเก่ามาเป็นจุดเด่น

มูลนิธิสัมมาชีพ

“รางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ” มี 4 รางวัล เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลที่ริเริ่ม สร้างสรรค์งาน จนสำเร็จด้วยหลักสัมมาชีพ และนำมาสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการทำงานที่ก่อให้เกิดคุณค่า เผยแพร่ความรู้และก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น หรือระดับประเทศ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ ประกอบด้วย

 • นายวิโรจน์ คงปัญญา ผลงานการเงิน และสวัสดิการชุมชน โดยเป็นผู้คิดค้นวิธีการบริหารระบบการเงิน การให้เงินกู้ ของกลุ่มออมทรัพย์บ้านดอนคา จังหวัดนครศรีธรรมราช จนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนออมทรัพย์
 • นายสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์ ผลงานด้านการผลิต และปรับปรุงพันธุ์มังคุด เป็นริเริ่มการรวมกลุ่มผู้ปลูกมังคุดท่ามะพลา จังหวัดชุมพร เพื่อผลิตมังคุดคุณภาพ และเป็นต้นแบบประมูลมังคุด เพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่งออก ที่รู้จักในชื่อ “ท่ามะพลา โมเดล”
 • นายธนากร จีนกลาง ผลงานด้านการแปรรูปยางพาราไร้กลิ่น เป็นผู้นำนวัตกรรมโรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมมาใช้ จนสามารถช่วยแก้ปัญหากลิ่นยาง
 • นายก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ ผลงานด้านนวัตกรรมสีย้อมจากธรรมชาติ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดค้นสีจากธรรมชาติ และแปรรูปของเหลือใช้ภาคเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์สี

มูลนิธิสัมมาชีพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo