General

‘พล.ต.อ.เอก’ เปิดเหตุโหวตสวน!! ไม่เห็นด้วยตั้ง ‘ต่อศักดิ์ สุขวิมล’ นั่ง ผบ.ตร.

“พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์” โพสต์แจงเหตุโหวตสวน!! ไม่เห็นด้วยตั้ง “พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล” นั่ง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว Aek Angsananont ระบุว่า เมื่อวาน (27 ก.ย.2566) เป็นการประชุม ก.ตร. ครั้งสำคัญที่ต้องบันทึกไว้ การประชุมมีวาระการแต่งตั้ง ผบ.ตร. โดยนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อ ผบ.ตร. ให้ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นครั้งแรก

ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผลการประชุม ก.ตร.มีมติเสียงข้างมาก (9 ต่อ 1 งดออกเสียง 2) เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็น ผบ.ตร. คนต่อไป

ผมได้ทำหน้าที่ ด้วยการอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึง บริบทกฎหมายการแต่งตั้งตำรวจ

เริ่มตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 ฉบับปฎิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ให้ปรับปรุงกฎหมายบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าตำรวจจะได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย การแต่งตั้งต้องคำนึงถึงอาวุโส และความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อิสสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด

ต่อศักดิ์ สุขวิมล

พ.ร.บ.ตำรวจ 2565 (ฉบับปฎิรูปตำรวจ) ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ โดยระบุเหตุผลและความจำเป็นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม มีมาตราการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบ การแต่งตั้งคำนึงถึงอาวุโส และความรู้ความสามารถ ให้ความสำคัญของอาวุโสในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในทุกระดับ

กฎหมายตำรวจฉบับนี้มีบทบัญญัติในหลายมาตรา (ม.60 ม.87 ม.88 ม.150) ที่ทำให้เห็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย มุ่งเน้นในเรื่องระบบคุณธรรม และการคุ้มครองระบบคุณธรรม ตลอดจนกำหนดโทษทั้งทางวินัยและทางอาญา

ผมได้โหวตไม่เห็นด้วยเป็นเสียงข้างน้อย ด้วยเหตุผลที่ได้ขอบันทึกไว้ในรายงานการประชุมว่า

“การคัดเลือกแต่งตั้ง ผบ.ตร. ไม่เป็นหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้”

ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผมขอยืนยันได้แสดงความคิดเห็นด้วยบริสุทธิ์ใจ ใช้วิจารณญาณและดุลพินิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อาณัติของบุคคลใด เพื่อประโยชน์ขององค์กรตำรวจและประเทศชาติบ้านเมือง

ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่ผมเคารพอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาเข้าใจในการโหวตของผม ขอบพระคุณอดีตผู้บังคับบัญชาและทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนและให้กำลังใจ

ผมจะทำหน้าที่ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ “ปกป้องศักดิ์ศรี ตำรวจดีของประชาชน” ต่อไปครับ

เอก อังสนานนท์ 2896601

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK