General

เด้ง ‘หน.อุทยานฯ’ โยงซองเงินในห้อง ‘รัชฎา’

เด้งกราวรูด “หน.อุทยานฯ” บางส่วนโยงซองเงินในห้อง อดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ลงนามในคำสั่งโยกย้ายข้าราชการหลายตำแหน่ง ประกอบด้วย

หน.อุทยานฯ

1.นายประสิทธิ์ สถิรวณิชย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 6 ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.นราธิวาส และทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าพรุ จ.นราธิวาส อีกหน้าที่หนึ่ง

2.นายอัมพร ทองมี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 16 เชียงใหม่ ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 16 เชียงใหม่ ไปปฏิบัติราชการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์โครงการหลวงด้านป่าไม้ จ.เชียงใหม่-เชียงราย-พะเยา

3.นายพสวัตน์ โชติวัตพงษ์ชัย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ. 2 ศรีราชา ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานฯ น้ำตกคลองแก้ว จ.ตราด

4.นายเผดิม เข็มประดับ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ. 3 สาขาเพชรบุรี หัวหน้าอุทยานฯ หาดวนกร จ.เพชรบุรี ไปปฏิบัติราชการสบอ. 3 สาขาเพชรบุรี

5.น.ส.เนตรนภา งามเนตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ. 2 ศรีราชา หัวหน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี ไปเป็นหัวหน้าอุทยานฯ หาดวนกร

6.นายพัฒนพันธ์ เจือจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนฟื้นฟูแลพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ.1 สาขาสระบุรี ทำหน้าที่หัวหน้าวนอุทยานฯ เขานางพันธุรัต และทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกตำแหน่งหนึ่ง

7.นายสาธิต ตันติกฤตยา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนอุทยานฯ สบอ.4 สุราษฎร์ธานี หัวหน้าอุทยานฯ หมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี ไปปฏิบัติราชการ สบอ. 4

8.นายประยูร พงศ์พันธ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนอุทยานฯ สบอ. 13 นครสวรรค์ ไปเป็นหัวหน้าอุทยานฯ หมู่เกาะอ่างทอง

9.ส.ต.ท.กุลบล พลวัน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิชาการ สบอ. 1 ปราจีนบุรี หัวหน้าอุทยานฯ น้ำตกคลองแก้ว จ.ตราด ไปเป็นหัวหน้าอุทยานฯ เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี

10.นายทัศเนศวร์ เพชรคง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ. 2 ศรีราชา ไปเป็นผอ.สบอ.13 สาขาลำปาง

11.นายสักรินทร์ ปัญญาใจ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ. 1 ผอ.สบอ.13 สาขาลำปาง ไปเป็นผอ.ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สบอ.16 เชียงใหม่

12.นายสมศักดิ์ มั่งมี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ ไปเป็นผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.16 เชียงใหม่

สำหรับรายชื่อที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้เป็นที่น่าจับตาว่าบางส่วนเป็นการโยกย้ายบุคคลที่มีรายชื่อบนซองเงินที่พบในห้องทำงานนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo