General

‘สุวรรณภูมิ’ แนะผู้โดยสาร เผื่อเวลาเดินทาง 3 ชม. ช่วงตรุษจีน

“สุวรรณภูมิ” แนะผู้โดยสาร เผื่อเวลาเดินทาง 3 ชม. ช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 16 – 28 มกราคม 2566

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  (ทอท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 16 – 28 มกราคม 2566 (รวม 13 วัน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่าน ทสภ. ในช่วงดังกล่าว รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,819,198 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 139,938 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ (รวมขาเข้าออก) จำนวน 1,364,202 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ (รวมขาเข้าออก) จำนวน 454,996 คน

สุวรรณภูมิ

สำหรับประมาณการเที่ยวบินในช่วงดังกล่าวคาดว่าจะมีเที่ยวบิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,965 เที่ยวบิน  หรือเฉลี่ยวันละ 843 เที่ยวบิน โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ (รวมขาเข้าออก) จำนวน 7,635 เที่ยวบิน  และเที่ยวบินภายในประเทศ (รวมขาเข้าออก) จำนวน 3,330 เที่ยวบิน โดยมีสายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ และเช่าเหมาลำ (Extra & Charter Flight) จำนวน 10 สายการบิน รวมทั้งสิ้น 86 เที่ยวบิน แบ่งออกเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 2 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 84 เที่ยวบิน ซึ่งสายการบินที่ขอเพิ่ม เที่ยวบินพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรก (รวมขาเข้าออก) คือสายการบินทีเวย์ จำนวน 26 เที่ยวบิน สายการบิน เจจูแอร์ จำนวน 24 เที่ยวบิน และ สายการบินเซี่ยเหมิน แอร์ไลน์ จำนวน 10 เที่ยวบิน 

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทสภ.ได้ร่วมบูรณาการกับส่วนงานต่างๆ ให้มีความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าว โดยได้มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการในด้าน ต่างๆ อาทิ จัดสรรเคาน์เตอร์เช็กอินเพิ่มเมื่อได้รับการร้องขอจากสายการบิน เพื่อทำการตรวจบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระล่วงหน้า 4 ชั่วโมง ลดความคับคั่งของผู้โดยสารขาออกที่มาก่อนเวลาปกติ 3 ชั่วโมง (ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 16 สายการบิน) เพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางทั้งขาเข้าและขาออก สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) นอกจากนี้ ในส่วนของการให้บริการกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ทสภ.ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้ผู้ให้บริการภาคพื้นที่ให้บริการขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารดำเนินการ ขนถ่ายสัมภาระให้ตรงตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการให้บริการภาคพื้นให้เพียงพอ

ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่จะเดินทางเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ 19.00 – 21.00 . ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่น ซึ่ง ทสภ. ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยานในการให้คำแนะนำและจัดระเบียบแถวเพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และสำหรับเที่ยวบินขาออกภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมงนายกิตติพงศ์ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo