COVID-19

รู้ยัง!! เยียวยาแพ้วัคซีนโควิด จ่ายเฉพาะสิทธิบัตรทอง เช็ครายละเอียดที่นี่

สปสช. ปรับเกณฑ์จ่ายเยียวยาแพ้วัคซีนโควิด เฉพาะสิทธิบัตรทอง จากเดิมจ่ายทุกสิทธิการรักษา เริ่มตั้งแต่ 4 กรกฏาคมที่ผ่านมา

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. กล่าวว่า ตามที่ สปสช.ได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับวัคซีนที่ประชาชนได้รับการฉีดฟรีทุกสิทธิการรักษา ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

แพ้วัคซีนโควิด

จากกรณีดังกล่าว สปสช.ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 และมีผลย้อนหลังถึงวันที่ 5 เมษายน 2564 นั้น

ปัจจุบัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลดความรุนแรงลง และเตรียมเข้าสู่โรคประจำถิ่น ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 จึงได้ปรับหลักเกณฑ์ แนวทางการจ่ายชดเชยบริการโควิด-19 ตามแผนปรับโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้บริการกรณีโควิด-19 ซึ่งรวมถึง กรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เบิกจ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในหมวดรายการที่เกี่ยวข้อง จากเดิมเป็นการเบิกจ่ายจากงบประมาณ พ.ร.ก.กู้เงินฯ

แพ้วัคซีน

พร้อมกันนี้ ยังได้จำกัดการดูแลเฉพาะผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง จากเดิมที่เป็นการดูแลครอบคลุมประชาชนทุกสิทธิการรักษา

สำหรับผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ในกรณีที่แพ้วัคซีน สปสช.จะดูแลเฉพาะผู้ใช้สิทธิบัตรทองเท่านั้น ส่วนผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เป็นสิทธิรักษาพยาบาลอื่น ให้ยื่นเรื่องกับหน่วยงานตามสิทธิรักษาพยาบาลของตนเอง เช่น กรณีผู้ประกันตน ให้ยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคม ฯลฯ

ในกรณีที่มีผู้ที่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา และได้ยื่นคำร้องมายัง สปสช. ก่อนหน้านี้แล้ว ทาง สปสช.จะรวมรวมคำร้องทั้งหมดนี้ และส่งต่อให้กับหน่วยงานที่ดูแลสิทธิการรักษาพยาบาลต่อไป

อย่างไรก็ตามขอย้ำว่า การดำเนินการนี้ สปสช. ได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินการที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการปรับเป็นโรคประจำถิ่น

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ
ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

จากข้อมูลถึงปัจจุบัน (9 ก.ย. 2565) มีประชาชนยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือฯ ทั่วประเทศจำนวน 21,139 ราย เป็นผู้มีสิทธิบัตรทองมากที่สุด 12,065 ราย รองลงมาสิทธิประกันสังคม 4,691 ราย, สิทธิสวัสดิการข้าราชการ 3,910 ราย, สิทธิข้าราชการท้องถิ่น 330 และยังมีคำร้องที่เป็นสิทธิรักษาพยาบาลอื่น

ในจำนวนนี้ มีจำนวนผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์รับการช่วยเหลือฯ 17,559 ราย และอยู่ระหว่างรอการพิจารณา 406 ราย

นอกจากนี้ ในจำนวนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือฯ แยกเป็นกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพ 4,441 ราย พิการหรือสูญเสียอวัยวะ 505 ราย และบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง 11,331 ราย โดยรวมเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 2,083,680,900 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo