COVID-19

‘บิ๊กตู่’ ลงนามคำสั่งยกเลิก ‘ศูนย์บูรณาการแก้ไขโควิด’ ในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล

“นายกรัฐมนตรี” ลงนามคำสั่งยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด- 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เว็บไซต์ “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2565 เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ยกเลิกศูนย์โควิด 246651

ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ให้มีศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นหน่วยเฉพาะกิจภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ทำหน้าที่บูรณาการ ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับผิดชอบต่าง ๆ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด- 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และคลี่คลายโดยเร็วตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์และมาตรการที่รัฐบาลหรือ ศบค. กำหนด นั้น

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล(จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร)ได้คลี่คลายลงแล้ว โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในระดับเพียงพอ ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนซึ่งรวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด การดำเนินภารกิจตามที่ได้รับมอบหมำยของศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงสำเร็จลุล่วงด้วยดี และได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทรำบด้วยแล้ว

ดังนั้น จึงสมควรยุติการดำเนินงานและส่งมอบภารกิจให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อให้โครงสร้างการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของ ศบค. สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

vvvvvvvv

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5-2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยกสรศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19

จึงให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

อ่านข่าวเพิ่มเติม