COVID-19

เช็คที่นี่!! คลินิก Long COVID ที่ไหนบ้าง พร้อมวัน-เวลาเปิดบริการ

เปิดบริการแล้ว คลินิก Long COVID ใน รพ. 9 แห่ง ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 หายติดเชื้อแต่ยังมีอาการผิดปกติ ที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ เปิดคลินิกรักษาผู้ป่วยลอง โควิด (Long COVID) เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่พ้นระยะเฉียบพลันและยังคงมีอาการผิดปกติในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

คลินิก Long COVID

คลินิกดังกล่าว จะครอบคลุมการให้คำปรึกษา การตรวจประเมิน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจพิเศษ การวินิจฉัย การดูแลรักษา ติดตามอาการ และการส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (กรณีจำเป็น) ในรูปแบบการให้บริการแบบผู้ป่วยนอก (Onsite และ Online Telemedicine)

ทั้งนี้ กำหนดเปิดคลินิก 1 วัน/สัปดาห์ เริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

สำหรับคุณสมบัติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในคลินิกลอง โควิด จะต้องเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายป่วยมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป การให้บริการจะเน้นไปทางติดตามอาการที่เกิดหลังจากหายป่วยโควิด-19

11 1

ผู้ป่วยสามารถรับบริการผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ผู้ป่วยมาเข้ารับบริการที่คลินิกปกติ และแพทย์วินิจฉัยอาการที่เข้าได้กับ ลอง โควิด และส่งผู้ป่วยมาที่คลินิกดังกล่าว

2. ผู้ป่วยที่สงสัยอาการตนเองและเข้ามารับบริการที่คลินิก ลอง โควิด โดยตรง รูปแบบการให้บริการแบบ One stop service จัดให้มีการบริการคัดกรอง พบแพทย์ในจุดเดียว

กรณีที่ต้องมีการปรึกษาจิตแพทย์ จะให้มีการทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจิตก่อนเข้าพบแพทย์ โดยการรักษาพยาบาลเป็นไปตามสิทธิของผู้ป่วย

ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิก ลอง โควิด จะแบ่งเป็น

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิก ลอง โควิด ประกอบด้วย แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ สหวิชาชีพอื่น ๆ เช่น นักกายภาพบำบัด เป็นต้น

2. กรณีที่จำเป็นต้องได้รับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ อายุรแพทย์ระบบประสาท จิตแพทย์ เป็นต้น

22 1

คลินิก Long COVID รพ. 9 แห่ง

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายป่วยมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป สามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 แห่ง รายละเอียดดังนี้

1. โรงพยาบาลกลาง ณ คลินิกประกันสุขภาพ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

2. โรงพยาบาลตากสิน ณ ARI Clinic ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ณ คลินิกอายุรกรรม ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.

4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ ณ คลินิกอายุรกรรม ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ณ คลินิกอายุรกรรม ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ณ คลินิกอายุรกรรม ทุกวันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น.

7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ณ ARI Clinic ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.

8. โรงพยาบาลสิรินธร ณ คลินิกวัณโรค ทุกวันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น.

9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ณ คลินิกผู้ป่วยนอก ทุกวันพุธ 13.00-16.00 น.

ผู้ใช้บริการ สามารถนัดหมายรับบริการผ่าน BFC ของโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง และขยายช่องทางให้บริการตรวจรักษาผ่านระบบ telemedicine ในแอปพลิเคชัน หมอ กทม. แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านการเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo