COVID-19

สัญญาณดี! โควิดชลบุรีวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 644 ราย ATK 2,738 ราย ดับเพิ่ม 1 ราย

สัญญาณดี! โควิดชลบุรีวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 644 ราย ติดเชื้อสะสม 102,217 ราย ATK 2,738 ราย สะสม 280,312 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 247 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิดชลบุรีวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 644 ราย ติดเชื้อสะสม 102,217 ราย ATK 2,738 ราย สะสม 280,312 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 247 ราย

โควิดชลบุรี

สถานการณ์โควิดชลบุรีวันนี้

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิดยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 644 ราย ATK 2,738 ราย

สถิติการฉีดวัคซีน

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 991,280 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 9,537 คน (อัตราป่วย 962.09 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 11 ราย (1.11 ต่อแสนประชากร) ใส่ท่อหายใจ 7 ราย (0.71 ต่อแสนประชากร) ปอดอักเสบ 21 ราย (2.12 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,924,315 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 6,879 คน (อัตราป่วย 357.48 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 32 ราย (1.66 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 31 ราย (1.61 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 29 ราย (1.51 ต่อแสนประชากร)

โควิดชลบุรี

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 139,509 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 265,249 คน รวม 404,758 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 8,614 คน (อัตราป่วย 2,128.19 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 62 ราย (15.32 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 36 ราย (8.89 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 63 ราย (15.56 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 1 ราย

  • พบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565

โควิดชลบุรี

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย

  • ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (อายุ 79 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่สาม ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ทีอาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK