COVID-19

‘ไทม์ไลน์’ เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนเด็ก เข็มแรก 1 ก.พ. เข็มสอง 26 ก.พ.

เปิดไทม์ไลน์เตรียมพร้อมฉีดวัคซีน ‘ฝาส้ม’ เด็กอายุ 5-12 ปี เริ่มเข็มแรก 1 ก.พ. เข็มสอง 26 ก.พ. วัคซีนล็อตแรกให้เด็ก 7 กลุ่มโรคเรื้อรังก่อน จากนั้นเด็กป.6 และชั้นอื่นๆ ต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดไทม์ไลน์การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5-12 ปี โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 1 ก.พ.65 เป็นต้นไป และเข็มที่ 2 ในวันที่ 26 ก.พ.65 เป็นต้นไป โดยมีไทม์ไลน์ดังนี้

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ 2.สนาม ๒๒๐๑๑๗ 1

12-14 ม.ค.65 ศธ.แจ้งสถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน (แยกรายจังหวัด/อำเภอ) (1) ระดับอนุบาล อ.1 – อ.3 (2) ระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6 จำแนกกลุ่มที่อายุเกิน 5 ปีขึ้นไปถึงอายุไม่เกิน 12 ปี (11 ปี 11 เดือน 29 วัน) , สำรวจครูและบุคลากรที่ต้องฉีดวัคซีนเข็ม 2 และเข็ม 3 พร้อมจัดทำแบบฟอร์มยินยอมให้เด็กฉีดวัคซีน

12-17 ม.ค.65 ประชาสัมพันธ์ถึง ข้อดี-ข้อเสียการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี

12-20 ม.ค.65 จัดประชุมออนไลน์กับสถานศึกษาในสังกัดซักซ้อมเตรียมการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ปกครองและชุมชน

17-24 ม.ค.65 สถานศึกษาเริ่มจัดประชุมสื่อสารข้อมูลสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครอง เพื่ออนุญาต/ยินยอมให้นักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ พร้อมจัดทำรายชื่อและจำนวนนักเรียนที่จะฉีดวัคซีน

21-25 ม.ค.65 สถานศึกษาจัดประชุมหารือเพื่อรับการแจ้งความประสงค์จากผู้ปกครองให้นักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน

25-26 ม.ค.65 นำส่งรายชื่อและจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนให้แก่ ผอ.สพป.หรือ ศธจ. และนำส่งบัญชีรายชื่อครูและบุคลากรที่ต้องการฉีดวัคซีนเพิ่ม

b9734a37 6fb3 4c19 bdd3 a6bf866f3500

27-28 ม.ค.65 ประชุมสรุปข้อมูลนักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน แล้วนำรายชื่อส่งต่อสาธารณสุขจังหวัด

29 ม.ค.65 ประชุมวางแผนการรับวัคซีนและกำหนดการกระจายจุดฉีดวัคซีนรายวัน แต่ละพื้นที่ (School based) และวิธีการบันทึกข้อมูล

30-31 ม.ค.65 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งแผนกำหนดการฉีดวัคซีนให้นักเรียน (สถานที่และจำนวนรายวัน) และกำหนดการฉีดวัคซีนแก่ครูและบุคลากรส่วนที่เหลือ

1 ก.พ.65 เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้นักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี

26 ก.พ.65 เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

สำหรับวัคซีนล็อตแรก จะจัดสรรให้สถานพยาบาลสำหรับกลุ่มอายุ 5-11 ปี ที่เป็นโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ไม่สามารถฉีดในสถานศึกษาได้ โดยต้องให้กุมารแพทย์เป็นผู้พิจารณา ล็อตถัดไป จะดำเนินการผ่านระบบสถานศึกษา จัดสรรให้เด็กนักเรียนระดับชั้น ป.6 ในทุกจังหวัดเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจัดสรรให้นักเรียนชั้นปีอื่นตามลำดับ

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ 1.สนาม ๒๒๐๑๑๗

ทั้งนี้ คำแนะนำการฉีดวัคซีนสูตรฝาสีส้ม จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เด็กอายุ 5-11 ปี ให้ฉีดวัคซีนชนิดไฟเซอร์ สูตรเด็ก (ฝาส้ม) ขนาด 10 ไมโครกรัม ปริมาณ 0.2 มล. เข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้ง ห่างกัน 3-12 สัปดาห์ โดยระยะห่างจะดีกว่า 3-4 สัปดาห์ เพราะได้รับระดับภูมิคุ้มกันที่สูงกว่า และผลข้างเคียงน้อยกว่า.

อ่านข่าวเพิ่มเติม