COVID-19

เคาะแล้ว กทม.พร้อมฉีด ‘วัคซีนเด็ก’ กลางเดือน ก.พ.นี้

เคาะแล้ว กทม.พร้อมฉีด ‘วัคซีนเด็ก’ อายุตั้งแต่ 5-11 ปีพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลางเดือน ก.พ.นี้ เร่งให้ความรู้และทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง

พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุตั้งแต่ 5-11 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมสำรวจข้อมูลเด็ก ซึ่งการตัดสินใจให้เด็กเข้ารับวัคซีนจะเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครอง เร่งให้ความรู้และทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นชอบก่อนให้เด็กเข้ารับวัคซีน จุดฉีดวัคซีนจะเน้นที่โรงเรียนเป็นหลัก ร่วมกับจุดฉีดโรงพยาบาล โดยจะเริ่มดำเนินการกลางเดือน ก.พ. 65

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ 2.สนาม ๒๒๐๑๑๗

สำหรับผลการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มอายุ 12-17 ปี ของกรุงเทพมหานคร จากจำนวนเป้าหมาย 499,800 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 427,696 คน คิดเป็นร้อยละ 85.57 และเข็มที่ 2 จำนวน 387,391 คน คิดเป็นร้อยละ 77.51

ทั้งยังเตรียมแผนการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายจำนวน 16,391 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่อายุครบเกณฑ์ เริ่มดำเนินการในวันที่ 25-26 ม.ค. 65 มีจุดฉีดวัคซีนทั้งหมด 18 จุดฉีด และให้บริการฉีด 9 จุด ต่อวัน แบ่งเป็นวันที่ 25 มกราคม จาก 22 เขต จำนวน 8,604 คน และวันที่ 26 มกราคม จาก 28 เขต จำนวน 7,787 คน

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ 3.สนาม ๒๒๐๑๑๗

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายจุดฉีดให้ครอบคลุมและสะดวกต่อการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนมากที่สุด ปัจจุบันมีมากกว่า 100 แห่งทั่วพื้นที่ 50 เขต ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้ทั้งเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ได้ทางแอปพลิเคชัน QueQ โดยการให้บริการวัคซีนนั้นจะเป็นไปตามสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

อ่านข้าวเพิ่มเติม

 

Avatar photo