COVID-19

‘ชลบุรี’ สั่งคุมพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ให้ดื่มเหล้าที่ร้านไม่เกิน 3 ทุ่ม

“ชลบุรี” ออกคำสั่งควบคุมพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ไฟเขียวเจ้าหน้าที่ทำงานจากบ้าน จนถึงสิ้นเดือนนี้ ส่วนร้านจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม อนุญาตเฉพาะร้านมาตรฐาน ” SHA Plus” เปิดให้นั่งดื่มในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม 

วันนี้ (9 ม.ค.) เฟซบุ๊กเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR ได้โพสต์ข้อความแจ้งให้ทราบถึง คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 3/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 เรื่องการกำหนดมาตรการควบคุม แบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (The Blue Zone) ในเขตพื้นที่ จังหวัดชลบุรี โดยระบุว่า

shutterstock 1331912399

โดยสรุป …..คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เห็นชอบให้ ดำเนินการในทุกท้องที่จังหวัดชลบุรี ดังนี้

1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) ในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่าง ๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกสถานที่ตั้ หรือสถานประกอบการตามความเหมาะสม โดยให้ดำเนินมาตรการนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

2.ร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงภัตตาคาร ร้านอาหาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร สตรีทฟู้ด ร้านอาหารในโรงแรม หรือที่พัก หรือสถานประกอบการที่มีการจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหาร หรือเครื่องดื่มในสถานประกอบการได้ปกติ

โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA Plus ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19 รับรองสุขภาพวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยเท่านั้น

271556180 4948780861852362 2387273423769891757 n

ให้เปิดบริการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานประกอบการดังกล่าวได้ไม่เกิน 21.00 น.  และให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ 2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีกำหนด ดังนี้

  • ให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยให้พนักงาน นักดนตรี นักแสดง ทุกคนต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนให้บริการเป็นประจำทุกวัน
  • ให้ผู้ประกอบการ จัดให้มีการตรวจ ATK ให้กับผู้รับบริการ หรือผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการตรวจเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าใช้บริการ
  • หากสถานประกอบการใดไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการใน 2 ข้อข้างต้นได้ ให้หยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
  • การเตรียมความพร้อมของสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน ยังคงมีความจำเป็นให้ปิดบริการไว้ก่อน

แต่หากผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขแล้ว ต้องการปรับรูปแบบของสถานที่เป็นร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม จะต้องได้รับการตรวจสอบ และประเมินความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากร และการจัดการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนด

และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 ก่อนเปิดให้บริการภายใต้มาตรการที่กำหนด

**การให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านที่มีการปรับรูปแบบฯ ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2 ด้วย

c1

c2

อ่านข่าวเพิ่มเติม