COVID-19

โควิด อุบลราชธานีพุ่งต่อ 351 ราย เป็นโอไมครอน 16 ราย แนวโน้มขาขึ้น

โควิด อุบลราชธานี ทะยานต่อ วันนี้พบผู้ติดเชื้อใหม่ 351 ราย สุ่มตรวจเจอสายพันธุ์โอไมครอน 16 ราย แนะประชาชนตรวจ ATK ทุก 5-7 วัน 

ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด อุบลราชธานี พบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ วันนี้ (5 มกราคม 2564) จำนวน 351 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 339 ราย และติดเชื้อจากต่างจังหวัด 12 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 25,128 ราย รักษาหาย 22,734 ราย

โควิด อุบลราชธานี

เมื่อแยกเป็นรายอำเภอ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ดังนี้

 • อำเภอเมือง 161 ราย
 • วารินชำราบ 45 ราย
 • เดชอุดม 26 ราย
 • พิบูลมังสาหาร 17 ราย
 • นาเยีย 15 ราย
 • นาจะหลวย 12 ราย
 • สำโรง 10 ราย
 • ตระการพืชผล 8 ราย
 • บุณฑริก 5 ราย
 • โขงเจียม 5 ราย
 • เขื่องใน 5 ราย
 • ตาลสุม 5 ราย
 • นาตาล 4 ราย
 • ม่วงสามสิบ 4 ราย
 • เขมราฐ 4 ราย
 • สว่างวีระวงศ์ 2 ราย
 • เหล่าเสือโก้ก 2 ราย
 • ดอนมดแดง 2 ราย
 • ทุ่งศรีอุดม 2 ราย
 • ศรีเมืองใหม่ 2 ราย
 • น้ำยืน 1 ราย
 • กุดข้าวปุ้น 1 ราย
 • น้ำขุ่น 1 ราย

อุบล2

จากผลการสุ่มตรวจสายพันธุ์ผู้ป่วยโควิด จังหวัดอุบลราชธานี (เมื่อวันที่ 25-31 ธันวาคม 2564) พบสายพันธุ์โอไมครอน จำนวน 16 ราย คิดเป็น 94% ได้แก่ อ.เมืองอุบลราชธานี 11 ราย อำเภอเดชอุดม 3 ราย และอำเภอวารินชำราบ 2 ราย

นอกจากนี้ ตรวจพบสายพันธุ์เดลตา ที่อำเภอเขื่องใน 1 ราย คิดเป็น 5.9%

สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ติดเชื้อในพื้นที่ ได้แก่ สัมผัสในครอบครัว กลุ่มเพื่อน คลัสเตอร์ในชุมชุม ร้านอาหาร  สถานบันเทิง และงานบุญประเพณีในหมู่บ้าน

ทั้งนี้ ข้อปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนทั่วไป ให้ตรวจ ATK ด้วยตนเองทุก 5-7 วัน หากผลบวกให้ตรวจซ้ำที่ รพ. ผู้ป่วยไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง (สีเขียว) ให้กักตัวรักษาที่บ้าน (HI:Home isolation) และมีเจ้าหน้าที่จัดระบบดูแลติดตามอาการ

นอกจากนี้ ยังเน้นทำงานที่บ้าน ซื้ออาหารไปรับประทานที่บ้าน งดกิจกรรมรวมกลุ่ม ดื่มสุราในสถานบันเทิง หลีกเสี่ยงการเข้าไปในสถานที่ปิด มีคนแออัด ห้องปรับอากาศ หรือสถานที่เสี่ยง ป้องกันตนเองขั้นสูงสุด และเร่งฉีดวัคซีนโควิดในประชาชนทั่วไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม