COVID-19

ข่าวดี!! ค่าตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ลดเหลือ 1,100 บาทจาก 1,300 บาท

กรมวิทย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับลดราคาค่าตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีRT-PCR จากเดิม 1,300 บาทเหลือ 1,100 บาท ที่ไหนบ้างเช็คเลย

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้มีการปรับปรุงอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ด้วยวิธี Real Time RT-PCR

ค่าตรวจเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ได้โดยปรับลดราคาจากเดิม 1,300 บาท ลดลงเหลือ 1,100 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา

สำหรับราคาดังกล่าว เป็นราคาเฉพาะค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการสังกัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรมและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

1

ขณะที่การตรวจโรคโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี Real Time RT-PCR เป็นวิธีมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำและใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความไว ความจำเพาะสูง ทราบผลภายใน 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำ

ส่วนประเด็นที่มีการพบโควิด-19 กลายพันธุ์ สายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 หรือ โอไมครอน (Omicron) จากระบบการเฝ้าระวังสายพันธุ์ทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเครือข่ายที่ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวและรายงานในระบบ GISAID ขณะนี้ ยังไม่พบสายพันธุ์ดังกล่าวในประเทศไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม