COVID-19

ตลาด ประเมินผ่าน COVID Free Setting ต้องติดประกาศ สร้างความมั่นใจลูกค้า

กรมอนามัย ย้ำผู้ประกอบกิจการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ ที่ประเมินตนเองผ่าน COVID Free Setting ให้ติดใบประกาศให้เห็นชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงนี้ ตลาดยังคงเป็นสถานที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เนื่องจากเป็นสถานที่รวมกลุ่มทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ขนส่งสินค้า และแรงงานต่างด้าว จึงต้องป้องกันการติดเชื้อ แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)

ผ่าน COVID Free Setting

สำหรับผลการสำรวจอนามัยโพล ระหว่างวันที่ 6-22 พฤศจิกายน 2564 พบว่า ผู้ที่ไปใช้บริการที่ตลาด พบเห็นคนสวมหน้ากากไม่ถูกต้องหรือไม่สวม ถึง 24.6%

ทั้งนี้ มาตรการที่พบเห็นตลาดปฏิบัติได้มากที่สุด คือ กำหนดจุดเข้าออกชัดเจน และวัดอุณหภูมิก่อนเข้า 78.5% รองลงมาคือ มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอออล์อย่างเพียงพอ 61.8%

ในขณะที่มาตรการที่พบเห็นว่าปฏิบัติได้น้อยที่สุด คือ เห็นใบประกาศ COVID Free Setting หรือ Thai Stop COVID plus ที่ตลาด 19.3% รองลงมาคือ ภาชนะ รองรับขยะมีฝาปิดมิดชิด 24.6%

กรมอนามัย ขอความร่วมมือสถานประกอบการตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศ ต้องคุมเข้มและปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

1. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ให้ตลาดประเมินตนเองตามมาตรการ COVID Free Setting ผ่านช่องทางเว็บไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.th และพิมพ์ใบประกาศ COVID Free Setting หรือ Thai Stop COVID Plus ติดประกาศให้เห็นชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ

ตลาด

นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีจุดเข้า-ออกเหมาะสมกับขนาดพื้นที่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะช่วงหนาแน่น เช่น ช่วงเช้า และช่วงเย็นจัดให้มีการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1–2 เมตร เพื่อลดความแออัด จัดระบบการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดทำลายเชื้อทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วมให้ทำความสะอาดทุกชั่วโมง จัด

ขณะเดียวกัน ต้องมีภาชนะรองรับขยะแบบมีฝาปิดมิดชิด และ ควรล้างทำความสะอาดครั้งใหญ่สัปดาห์ละครั้ง รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมให้มีการระบายอากาศที่ดี รวมทั้งควรจัดบริเวณรับประทานไว้โดยเฉพาะ งดการจับกลุ่มพูดคุย

2. มาตรการด้านผู้ให้บริการ พ่อค้า แม่ค้า แรงงานต่างด้าว ให้ได้รับการฉีดวัคซีน ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือมีประวัติการติดเชื้อมาก่อนในช่วง 1-3 เดือน หรือมีการสุ่มตรวจ ATK เป็นระยะ คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าตลาดด้วยการประเมินผ่าน “ไทยเซฟไทย”

หากพบเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูง งดให้บริการ รวมถึงจัดคนควบคุมกำกับพนักงานและผู้รับบริการให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting โดยเคร่งครัด และ

3. มาตรการด้านผู้รับบริการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าตลาดด้วยการประเมินผ่าน ไทยเซฟไทย

หากพบเสี่ยงปานกลาง หรือเสี่ยงสูง งดเข้าใช้บริการ และเลือกใช้วิธีจ่ายเงินแบบ e-Payment เพื่อลดการสัมผัส ซึ่งขณะนี้มีตลาดทั่วประเทศ ประเมินผ่าน COVID Free Setting แล้วจำนวน 192 แห่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม