COVID-19

7 เรื่องต้องรู้!! ก่อนขอเยียวยาผลกระทบ จากฉีดวัคซีนโควิด-19

สปสช. สรุปครบ 7 เรื่องต้องรู้ ก่อนขอเยียวยาผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่รัฐจัดให้ หากมีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โพสต์เพจเฟซบุ๊ก 7 เรื่องต้องรู้ ก่อนขอเยียวยาผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่รัฐจัดให้ กรณีเกิดอาการข้างเคียง ดังนี้

เยียวยาผลกระทบ

1. หากมีอาการไม่พึงประสงค์ให้รีบพบแพทย์

2. รักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. ยื่นคำร้องขอให้มีการเยียวยา หากได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19

4. การเยียวยาแบบไม่พิสูจน์ถูกผิด

5. แบ่งเกณฑ์เยียวยาออกเป็น 3 ระดับ

  • ระดับ 1 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท
  • ระดับ 2 เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท
  • ระดับ 3 มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท

สปสช.1

6. พิจารณาด้วยคณะอนุกรรมการที่เชี่ยวชาญโดยยุติธรรม

 

7. พิจารณาเยียวยาอย่างรวดเร็วตามสิทธิที่ประชาชนควรได้

ทั้งนี้ คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกสิทธิการรักษา (สิทธิบัตรทอง, ประกันสังคม, ข้าราชการ และสิทธิอื่นๆ) สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ใน 3 จุด คือ ที่หน่วยบริการที่ไปรับการฉีด ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือที่ สปสช.เขตพื้นที่ทั้ง 13 สาขาเขต

มีระยะเวลายื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับจากวันที่เกิดความเสียหายหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

หลังจากได้รับคำร้องแล้ว จะมีคณะอนุกรรมการในระดับเขตซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนภาคประชาชนเป็นผู้พิจารณาว่าจะจ่ายเงินเยียวยาหรือไม่ และจ่ายเป็นจำนวนเท่าใด ตามหลักฐานทางการแพทย์และระดับความหนักเบาของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น

เมื่อมีผู้มายื่นคำร้องแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่ จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ สปสช. ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม