COVID-19

จองคิวออนไลน์ 22 พ.ย.นี้ งานทะเบียน คนต่างด้าว 3 สัญชาติเริ่มเปิดบริการ 1 ธ.ค.

กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการงานทะเบียนแก่คนต่างด้าว 3 สัญชาติ  กัมพูชา ลาว เมียนมา 1 ธันวาคมนี้ จองคิวออนไลน์ตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน 2564

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจำนวนในระดับคงที่ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง และผู้ป่วยได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น

คนต่างด้าว 3 สัญชาติ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 31/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45)

ประกาศดังกล่าว ให้สถานที่ กิจการ หรือกิจการที่ได้รับอนุญาต สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยเคร่งครัด

ประกอบกับสำนักทะเบียนกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ขจิต ชัชวานิชย์ 1
ขจิต ชัชวานิชย์

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต เปิดให้บริการงานทะเบียน จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ณ ฝ่ายทะเบียน 50 สำนักงานเขต

2. กำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) วันราชการปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์) ไม่เกิน 30 ราย/วัน และวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ไม่เกิน 50 ราย/วัน เพื่อลดความหนาแน่นของคนต่างด้าวที่มารับบริการ

งานทะเบียน1

สำหรับนายจ้างสถานประกอบการ สามารถยื่นขอจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ด้วยระบบจองคิวออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http//nonthaiidbkk bangkokgo.th ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

3. ใช้มาตรการแอปพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะ หมอชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้

4. ดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) พร้อมกับเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นการให้บริการงานทะเบียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo