COVID-19

‘หมอยง’ เตือนใส่ถุงมือในร้านอาหาร ไม่เปลี่ยน ไม่ล้างมือ พาเชื้อแพร่กระจายในร้าน

หมอยง แนะเทคนิคการใส่ถุงมือในร้านอาหาร ต้องเปลี่ยนให้บ่อย ล้างมือให้สะอาด ป้องกันเป็นตัวแพร่เชื้อระหว่างโต๊ะอาหาร ชี้ล้างมือบ่อย ๆ เกิดประโยชน์มากกว่า การใส่ถุงมือแล้วไม่ได้ล้างมือ

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan แนะนำการใส่ถุงมือบริการในร้านอาหารอย่างถูกวิธี โดยระบุว่า

ใส่ถุงมือในร้านอาหาร

เทคนิคการใส่ถุงมือในร้านอาหาร และสถานบริการ

ได้เห็นสถานบริการต่าง ๆ รวมทั้งร้านอาหาร บุคลากรมีการใส่ถุงมือ จึงอยากจะแสดงความคิดเห็นดังนี้

ในฐานะที่อยู่ทางห้องปฏิบัติการมานาน การใส่ถุงมือ จะเป็นการป้องกันตัวผู้ใส่ มากกว่าป้องกันผู้อื่น

ในทางปฏิบัติจะเน้นมาก เพราะการใส่ถุงมือ จะอยู่ในช่วงของการปฏิบัติการ และจะต้องมีการถอดออก และเปลี่ยนคู่ใหม่เมื่อจะกลับเข้าไปทำอีก การใส่ถุงมือ ห้ามจับต้องลูกบิดประตูหน้าต่าง

ผมเคยอยู่ทางห้องปฎิบัติการ การที่จะต้องไปเก็บตัวอย่างผู้ป่วย หรือการกระทำบางอย่าง จะไม่ให้ใส่ถุงมือ เพราะคนที่ใส่ถุงมือคิดว่าตัวเองปลอดภัย และจะไม่คำนึงถึงผู้อื่น เอามือที่ใส่ถุงมือไปจับต้องสิ่งอื่น และจะทำให้ผู้อื่นไม่ปลอดภัย

LINE ALBUM นพยงธีระวัฒน์มนูญ ๒๑๑๑๑๖
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ถ้าไม่ใส่ถุงมือ จะมีการล้างมือบ่อยมาก เพื่อปกป้องตัวเอง และก็จะมีโอกาสปกป้องผู้อื่นไปด้วยในตัว

ใส่ถุงมือแล้วปฏิบัติงานตามร้านอาหาร บางคนใส่เป็นเวลานานมาก และเมื่อใส่ถุงมือแล้ว ความอยากที่จะไปล้างมือพร้อมถุงมือ เกิดขึ้นน้อยมาก

ถุงมือที่ใช้ตลอดระยะเวลาไปจับต้องอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ จากโต๊ะหนึ่งไปสู่อีกโต๊ะหนึ่ง มีการสัมผัสทั้งวัน โดยโอกาสที่จะไปล้างพร้อมถุงมือ น้อยมาก ๆ

การใส่ถุงมือในห้างสรรพสินค้า ที่ให้ผู้รับบริการใส่ ใส่เสร็จแล้วทิ้งเลย หรือ ห้องอาหารตามโรงแรม ที่ให้ผู้เข้าไปใช้บริการ ใส่ถุงมือเพื่อตักอาหาร และเมื่อเสร็จแล้วทิ้งเลย จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันมากกว่า

ดังนั้นการใส่ถุงมือร้านสถานบริการ ร้านอาหาร สำหรับผู้บริการ จะต้องมีการเปลี่ยน และล้างมือให้สะอาด การล้างมือมีความสำคัญมาก การใส่อยู่ตลอดเป็นเวลานานๆ อาจไม่เกิดประโยชน์ จะเป็นการแพร่กระจายเชื้อจากโต๊ะหนึ่งไปสู่โต๊ะหนึ่งด้วย

การล้างมือบ่อย ๆ จะเกิดประโยชน์มากกว่า การใส่ถุงมือแล้วไม่ได้ล้างมือ

อ่านข่าวเพิ่มเติม