COVID-19

140 โรงเรียน นำร่องเปิดเรียน Onsite กรมอนามัยแนะปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้ม

กรมอนามัย ขอความร่วมมือ 140 สถานศึกษา พื้นที่ กทม. เปิดเรียน Onsite ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้ม ย้ำ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ยังต้องป้องกันตนเองเคร่งครัด

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตให้สถานศึกษานำร่องในพื้นที่ จำนวน 140 แห่ง เปิดเรียน Onsite ได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งขณะนี้มีนักเรียน อายุ 12-17 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ประมาณ 3.45 ล้านคน

เปิดเรียน Onsite

ทั้งนี้ ในช่วงเปิดเรียน ขอความร่วมมือสถานศึกษาที่เปิดเรียนแบบ Onsite ได้ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้ม อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop COVID Plus และรายงานการติดตามประเมินผลผ่าน MOECOVID

2. จัดกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และจัดนักเรียนในห้องเรียน ไม่เกิน 25 คน หรือจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร

3. จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ

5. จัดทำ School isolation แผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมเป็นระยะ กรณีโรงเรียนมีการเปิดเรียนแล้วพบการติดเชื้อภายในโรงเรียน

6. ควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน (Seal Route) อย่างปลอดภัย

7. จัดให้มี School pass สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร ด้วยการประเมินตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” ตรวจคัดกรองและสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อ ด้วย ATK รวมถึงประวัติการได้รับวัคซีน ตามเกณฑ์และบริบทของพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครประกาศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

เปิดเรียน Onsite

สำหรับ แนวทางการพิจารณาการเปิดเรียน Onsite ของแต่ละจังหวัด จะพิจารณาจากสถานการณ์ตามบริบทแต่ละพื้นที่ในชุมชน ตำบล อำเภอ หรือเขตเมืองของจังหวัด เมื่อสถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นหรือไม่มีผู้ติดเชื้อในชุมชน โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติแบบ Onsite ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนด

ส่วนกรณีสถานการณ์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 23 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 30 จังหวัด โรงเรียนสามารถเปิดเรียนแบบ Onsite ได้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันตนเองในช่วงเปิดเทอม

อ่านข่าวเพิ่มเติม