COVID-19

‘เลขาธิการ สปส.’ ลงพื้นที่สมุทรปราการ ติดตามโครงการ ‘Factory Sandbox’ ป้องกัน-คุมโควิด


เลขาธิการ สปส. ลงพื้นที่สมุทรปราการ ติดตามโครงการ “Factory Sandbox” แก้ปัญหาผลกระทบจากการระบาดของโควิด โรงงานดำเนินการผลิตไปได้ ควบคู่ไปกับการป้องกัน และจำกัดการระบาด 

วันนี้ (26 ต.ค.)  นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมโรงงาน ตามโครงการ “Factory Sandbox” ที่บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

Factory Sandbox

​นายบุญสงค์ กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ Factory Sandbox ภายใต้นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งกระทรวงแรงงานในการกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกภาคส่วนของประเทศ

Factory Sandbox

กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีแนวคิด จัดการโครงสร้างและกระบวนการในลักษณะ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ที่มุ่งเป้าดำเนินการควบคู่กันระหว่าง สาธารณสุขและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการผลิต ซึ่งถือเป็นกลไกหลักที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน

หลักการสำคัญ คือ ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล เพื่อให้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกลุ่มเป้าหมาย ให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ที่ดำเนินกิจการในภาคการผลิต และอุตสาหกรรมส่งออก ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ในพื้นที่ 11 จังหวัดนำร่อง พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สระบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ได้รับการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด 19

โดยให้มีการจำกัดอยู่ในพื้นที่ ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนสุขภาวะของประชาชนทั่วประเทศ ตามแนวทางโครงการ

Factory Sandbox

ทั้งนี้ สปส. พร้อมร่วมช่วยเหลือผู้ประกอบการ ให้ดำเนินธุรกิจได้ต่อไป โดยไม่ต้องหยุดการผลิต และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ในทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงที และรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น จากผลกระทบในทุกด้าน เพื่อหาแนวทางกำหนดมาตรการแก้ไขให้สอดคล้อง กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่า สำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ประกันตน เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ประกันตน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ตลอดจนค่าบริการให้คำแนะนำ คำปรึกษาเพื่อติดตามดูแลและประเมินผล  ตั้งแต่เริ่มการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อโควิด  ด้วยวิธี RT-PCR จนกระทั่งสถานประกอบการได้รับการรับรอง โรงงานผ่านมาตรฐาน sandbox

Factory Sandbox

อ่านข่าวเพิ่มเติม