COVID-19

เริ่มวันนี้!! ประกาศ กทม. ‘คลายล็อก-ลดเคอร์ฟิว’ เช็คเงื่อนไขอีกรอบ เปิดอะไรได้บ้าง


กรุงเทพมหานคร ออกประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 44 แจ้งการเปิดกิจกรรม กิจการ หลัง ศบค. ออกมาตรการคลายล็อก ลดเคอร์ฟิว

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เห็นชอบปรับมาตรการสำหรับกิจการ/กิจกรรม ตามประกาศ ฉบับที่ 44 ตามมาตรการคลายล็อก ลดเคอร์ฟิว ของศบค. โดยระบุว่า

คลายล็อก ลดเคอร์ฟิว

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30/2564 มีมติปรับเงื่อนไขมาตรการสำหรับกิจการ/กิจกรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 44)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงและผ่อนคลายความเข้มงวด ของมาตรการควบคุมโรคต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น ให้สอดคล้องกับภาพรวมของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในภูมิภาคอื่นๆของโลก โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้

กทม. 2

1. ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สวนสาธารณะ เปิดได้ตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น.

2. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด เปิดจำหน่ายสินค้าได้ทุกประเภท ตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. (เครื่องเล่นในสถานที่ดังกล่าวเปิดได้ แต่ต้องให้เขตพื้นที่อนุญาต) สำหรับร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการเวลากลางคืน ให้ปิดตั้งแต่เวลา 22.00 – 03.00 น.

กทม1

3. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แบบไป-กลับ สามารถเปิดให้บริการได้ โดยขออนุญาตสำนักอนามัย กทม. (ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และต้องสุ่มตรวจATK เจ้าหน้าที่ทุกสัปดาห์)

4. โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ เปิดให้บริการประชุม สัมมนา หรือจัดงานพิธีตามประเพณีได้ จนถึงเวลา 22.00 น. โดยห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้จัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุด จัดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อระบายอากาศ และปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยที่กำหนด

กทม2

5. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดให้บริการประชุม สัมมนา หรือจัดงานพิธีตามประเพณีได้ จนถึงเวลา 22.00 น. โดยห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้จัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุด งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และยังคงปิดให้บริการส่วนที่เป็นร้านเกม ตู้เกม เครื่องเล่น สวนสนุก สวนน้ำ

6. สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ภายนอกอาคาร ให้สำนักงานเขตพื้นที่ประเมินและพิจารณาอนุญาต

ทั้งนี้ ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลมากกว่า 50 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม