ดูหนังออนไลน์
COVID-19

กทม. ปรับแผนศูนย์พักคอย ลดศูนย์ฯที่มีผู้ป่วยน้อย เตรียมเปิดโรงเรียน 1 พ.ย.นี้


กรุงเทพมหานคร ปรับแผนศูนย์พักคอย หลังผู้ติดเชื้อลดลง กรณีโรงเรียนให้หยุดรับผู้ป่วย เคลียร์พื้นที่เตรียมเปิดเรียน 1 พฤศจิกายนนี้ ศูนย์ไหนผู้ป่วยใหม่น้อย ให้ลด/ปิดศูนย์

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยที่ประชุมฯ มีมติปรับแผนการดำเนินงานของศูนย์พักคอย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้

ปรับแผนศูนย์พักคอย

ที่ประชุมสำนักอนามัย รายงานผลการดำเนินงานและบริหารจัดการศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) ของกรุงเทพมหานคร ที่มีอยู่ทั้งหมด 129 แห่ง แบ่งเป็น

1. ศูนย์พักคอย โดยกรุงเทพฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคี (Community Isolation : CI) จำนวน 62 แห่ง

2. โรงพยาบาลสนาม ประจำกลุ่มเขต (District Field Hospital/CI Plus) จำนวน 8 แห่ง

3. ศูนย์แยกกักในชุมชน (Semi Community Isolation) จำนวน 59 แห่ง

จากการดำเนินการที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร ได้มีการสำรวจปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานของศูนย์พักคอย (Community Isolation) เพื่อปรับกระบวนการทำงาน และจัดทำแผนตั้งรับผู้ติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในศูนย์พักคอย (Community Isolation)

  • หากผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ น้อยกว่า 3,000 คน/วัน สำนักงานเขตดูแลและคงสภาพศูนย์พักคอย (Community Isolation) ในพื้นที่ให้พร้อมใช้งาน และนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน Hospitel หรือโรงพยาบาลสนามประจำกลุ่มเขต
  • กรณีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ น้อยกว่า 1,500 คน/วัน ให้ยุติการดำเนินการของศูนย์พักคอย (Community Isolation) หากมีผู้ป่วยเข้ารักษาใน Hospitel ถึง 80% กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประสานแจ้งกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการเปิดศูนย์พักคอย

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์1

นอกจากนี้ ได้มีแนวทางดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบันด้วย ซึ่งปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มลดลง ถือเป็นทิศทางที่ดี แต่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้นต่อไป

ปรับแผนศูนย์พักคอย เตรียมเปิดเรียน

จากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพต้องชนะ วันที่ 22 กันยายน 2564 ได้มอบหมายให้สำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินงานและบริหารจัดการศูนย์พักคอย (Community Isolation) ในพื้นที่ ดังนี้

1. ศูนย์พักคอยที่ไม่มีผู้ป่วยหรือมีจำนวนผู้ป่วยน้อย ขอให้พิจารณาปรับลดศูนย์พักคอย 50% เข้าสู่ Standby Mode และปรับปรุงสถานที่ให้พร้อมใช้งาน การปรับลดให้พิจารณาตามบริบท และจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละพื้นที่ โดยเรียงลำดับ ดังนี้

โรงเรียน/สถานศึกษา (ในสังกัดกรุงเทพมหานคร/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร) (พิจารณาปรับลด/หยุดรับผู้ป่วยพร้อมปรับปรุงสถานที่โรงเรียนให้พร้อมเปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)

วัด ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์พักคอยที่ดำเนินการโดยเอกชน และโรงพยาบาลสนามประจำกลุ่มเขต (CI Plus) (ลำดับสุดท้ายที่จะหยุดรับผู้ป่วย)

ส่วนศูนย์พักคอยที่รับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด–19 ที่เป็นกลุ่มเฉพาะ ขอให้เปิดรับผู้ป่วยไว้ก่อน เช่น ศูนย์พักคอยศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง (รับเฉพาะคนไร้บ้าน) ศูนย์พักคอยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ (รับเฉพาะผู้พิการทางสายตา) เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม