ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ผลสำรวจนักเรียน สังกัดกทม.กว่า 88.21% ยินยอมฉีดวัคซีนไฟเซอร์


กทม.สำรวจนักเรียนในสังกัด พบกว่า 88.21% แสดงความยินยอมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำนักอนามัยเร่งประชุมเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน 4 ตุลาคมนี้

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำรวจความต้องการวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน พบว่า มีที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน ทั้งสิ้น 33,047 คน คิดเป็น 88.21% ของนักเรียนทั้งหมด

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ทั้งนี้ สำนักอนามัย ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมการฉีดวัคซีนให้เด็กที่มีอายุ 12-17 ปี ซึ่งศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสังกัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กำหนดให้เริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 4 ตุลาคม 2564

ขณะเดียวกัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนขับเคลื่อน และกำหนดแนวทางการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เหมาะสม รัดกุม เป็นไปได้ตามกรอบเวลา

ในเบื้องต้นวางแผนจะฉีดวัคซีนในรูปแบบ School-based กระจายภาระงานตามพื้นที่ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง สังกัดสำนักอนามัยดูแล กรณีที่มีนักเรียนจำนวนมาก และสถานที่ไม่เอื้อต่อมาตรการป้องกันควบคุมโรค จะใช้หน่วยฉีดวัคซีนอื่น ที่สำนักงานเขตกำหนด

LINE ALBUM โรงเรียนเรียนออนไลน์ ๒๑๐๙๒๗

พร้อมกันนี้ สำนักการศึกษา ได้เร่งประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ และการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ในช่องทางสื่อสารต่าง ๆ และจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่นัดหมายในการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้กับผู้ปกครองทราบต่อไป

ในส่วนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่พักอาศัยอยู่นอกพื้นที่ และมีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่างจังหวัด สำนักการศึกษาได้ดำเนินการส่งรายชื่อดังกล่าว ให้ศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม