COVID-19

อย.เร่ง ซิโนฟาร์ม ส่งข้อมูลเพิ่ม ขยายฉีดวัคซีนเด็ก 3 ปีขึ้นไป


อย. เร่งรัดไบโอจีนีเทค ผู้นำเข้าซิโนฟาร์ม ส่งข้อมูลเพิ่ม ประกอบพิจารณาขออนุญาตฉีดวัคซีนเด็ก ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่บริษัท ไบโอ จีนีเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มในประเทศไทย ได้ยื่นเอกสารกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อขออนุญาตขยายกลุ่มอายุผู้ใช้วัคซีน จากเดิมกำหนดไว้ที่ 18 ปีขึ้นไป เป็นตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ฉีดวัคซีนเด็ก

ล่าสุด คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของ อย. และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานได้ร่วมกันพิจารณาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีมติยังไม่สามารถอนุญาตขยายการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์มในเด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลความปลอดภัย ในการใช้วัคซีนยังไม่เพียงพอ และขาดข้อมูลด้านประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันโรคในกลุ่มอายุ 3-17 ปี

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม

ดังนั้น อย. ได้แจ้งให้ทาง บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด รับทราบ และขอให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมแก่ อย. โดยด่วน โดยเฉพาะข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิผล ที่ได้จากประสบการณ์การใช้วัคซีนแบบฉุกเฉินในเด็ก จากประเทศต่าง ๆ ที่อนุญาต เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอาหรับ อิมิเร็ตส์ เพื่อให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดยเร็วต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม