COVID-19

จองวัคซีนซิโนฟาร์ม เปลี่ยนสิทธิ์ผู้เข้ารับวัคซีนได้แล้ว ทำตามขั้นตอนดังนี้

จองวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับบุคคลธรรมดา ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้แจ้งเปลี่ยนสิทธิผู้เข้ารับวัคซีนได้แล้ว เปิดเงื่อนไข พร้อมวิธีเปลี่ยนสิทธิที่นี่

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ประกาศข้อกำหนดแนวทางแจ้งเปลี่ยนสิทธิ์ผู้เข้ารับวัคซีน สำหรับผู้จองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดา ที่ไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ ดังนี้

จองวัคซีนซิโนฟาร์ม

ประกาศประชาสัมพันธ์ จองวัคซีนซิโนฟาร์ม

ข้อกำหนดแนวทางแจ้งเปลี่ยนสิทธิ์ผู้เข้ารับวัคซีน สำหรับผู้จองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับบุคคลธรรมดา ที่ได้ชำระเงินค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ เนื่องจากรับวัคซีนชนิดอื่นมาแล้ว หรือแพทย์วินิจฉัยไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. การเปลี่ยนสิทธิ์ ทำได้เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มทั้ง 2 โดส

2. ไม่สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลที่ผู้จองได้เลือกไว้ได้ เนื่องจากวัคซีนของผู้จองทั้ง 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดส่งไปให้กับสถานพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

3. ผู้จองทำใบยินยอมเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับบุคคลอื่นที่ผู้จองกำหนดผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://change-sinop.cra.ac.th/

  • กรอกข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ทำการลงทะเบียนจองวัคซีนไว้ กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์” จะแสดงข้อมูลของผู้จอง
  • กรอกข้อมูลเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับวัคซีนรายใหม่ โดยระบุประเภทบัตร เลขที่บัตร ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มทั้ง 2 โดส แทนผู้จองเดิม

ซิโนฟาร์ม 8

4. ภายหลังจากแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เรียบร้อย ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ เข้าสู่ระบบ CRA Sinop ด้วยเลขที่บัตรและเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว วันนัดหมายและโรงพยาบาลเดิมที่ผู้จองเลือกไว้ (หากเลยกำหนดวันนัดหมายเดิมแล้วให้เลือกวันนัดใหม่)

จากนั้น เข้าทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน เพื่อรับ QR Code นำไปติดต่อโรงพยาบาลที่ผู้จองเดิมได้เลือกเข้ารับบริการ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ท่านประสานยืนยันวัน-เวลานัดหมายการฉีด กับโรงพยาบาลปลายทางอีกครั้ง ก่อนเข้ารับบริการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo