COVID-19

กาญจนบุรี เข้มโรงงาน ตรวจ Antigen test ทุกสัปดาห์ วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 206 ราย ปิดสะพานมอญพรุ่งนี้

กาญจนบุรี เข้มโรงงาน สั่งตรวจ Antigen test พนักงานทุกสัปดาห์ ค้นหาผู้ติดเชื้อ วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 206 ราย พร้อมสั่งปิดหมู่บ้านชุมชนบ้านวังกะ (ฝั่งมอญ) ปิดสะพานมอญพรุ่งนี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN) รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรี เข้มโรงงาน ด้วยการวางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สะพาน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 19 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มจำนวน 206 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 9,414 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564) ผู้ป่วยสะสม 9,414 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม รวม 5,020 ราย เสียชีวิตสะสม 68 ราย

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในจังหวัดกาญจนบุรี ได้พบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น โดยทางจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้มีมาตรการสั่งปิดสถานประกอบการเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการวางแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทางจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ประชุมหารือร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อที่จะกำหนดมาตรการร่วมกัน ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ทั้งสถานประกอบการสามารถดำเนินการไปได้ ควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดไปสู่แรงงานในสถานประกอบการ และประชาชนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบสถานประกอบการ

กาญ โควิด1

ทั้งนี้จากการประชุมฯ ได้ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการโรงงาน มีการตรวจ Antigen test ค้นหาผู้ติดเชื้อเป็นประจำทุกสัปดาห์ และส่งข้อมูลของสถานประกอบการ ผลการตรวจพนักงานแรงงานในสถานประกอบการ ให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอำเภอ

กาญจนบุรี เข้มโรงงาน ตรวจ Antigen test

พร้อมกันนี้ ให้แยกตัวผู้ติดเชื้อ และตั้งสถานกักกันภายในโรงงาน ตามหลัก Bubble & sealed ภายในสถานประกอบการ จะทำให้โรงงานสามารถดำเนินกิจการไปได้ และลดความวิตกกังวลของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ โดยให้เข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชน ให้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการควบคุมโควิด-19 ในโรงงานด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกคำสั่งปิดหมู่บ้านชุมชนบ้านวังกะ (ฝั่งมอญ) เทศบาลตำบลวังกะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปในวงกว้าง

กาญ ปิดสะพาน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

  • กำหนดปิดหมู่บ้านชุมชนบ้านวังกะ (ฝั่งมอญ) เทศบาลตำบลวังกะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด
  • ห้ามผู้ใดเข้า – ออกพื้นที่ หมู่บ้านชุมชนบ้านวังกะ (ฝั่งมอญ) เทศบาลตำบลวังกะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2564 โดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ยกเว้น เจ้าหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติงานในพื้นที่
  • ปิดสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) ไม่ให้มีการสัญจรไป – มา
  • ปิดการสัญจรทางน้ำระหว่างชุมชนบ้านวังกะกับพื้นที่อื่น ๆ โดยขอรับการสนับสนุนกำลังจากชุดปฏิบัติการทางเรือ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า
  • มอบหมายให้อำเภอสังขละบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกั้น จุดควบคุมการเข้า – ออก ณ บริเวณสามแยกวัดวังก์วิเวการาม
  • การขนส่งสินค้าอุปโภค – บริโภค การขนส่งทางการแพทย์ การขนส่งพัสดุภายในประเทศ และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยให้ขนถ่าย ณ บริเวณสามแยกวัดวังก์วิเวการาม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการได้โดยมอบหมายให้นายอำเภอสังขละบุรี เป็นผู้บริหารจัดการในพื้นที่
  • หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2564

สั่ง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม