COVID-19

อภ. เร่งผลิตเพิ่ม ยาฟาวิพิราเวียร์ ตุลาคมนี้ผลิตได้เดือนละ 40 ล้านเม็ด

เปิดแผน อภ. ขยายกำลังการผลิต ฟาวิพิราเวียร์ 2 โรงงานเร่งเพิ่มกำลังการผลิตได้มากกว่า 40 ล้านเม็ดต่อเดือน เตรียมเปิดสายการผลิตที่ 5 ผลิตยาได้ปีละ 2,000 ล้านเม็ด

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรม ได้เริ่มผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ ที่มาจากการวิจัย พัฒนา และผลิตเอง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ภายใต้ชื่อ “ฟาเวียร์” (200 มิลลิกรัมต่อเม็ด) และได้มีการปรับแผนขยายการผลิตเพิ่มเพื่อลดการจัดหาจากต่างประเทศ

ยาฟาวิพิราเวียร์

ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2564 จะดำเนินการผลิตแบบบรรจุแผง จำนวน 2.5 ล้านเม็ด และจะเพิ่มการผลิตแบบบรรจุใส่ขวด ซึ่งคาดว่าจะได้รับอนุมัติแบบบรรจุขวด จาก อย. ภายในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ ในเดือนกันยายนจะผลิตยาได้ จำนวน 23 ล้านเม็ด และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จะผลิตได้ไม่น้อยกว่า 40 ล้านเม็ดต่อเดือน

สำหรับ ฟาวิพิราเวียร์ทั้งหมด จะจัดสรรให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามการบริหารจัดการของ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง และ อภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง กระจายให้โรงพยาบาลต่อไป

อภ.

ด้าน ​​ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (ด้านการผลิตยา) กล่าวว่า ปัจจุบัน อภ. ใช้โรงงาน 2 แห่ง ผลิตฟาวิพิราเวียร์ ได้แก่ โรงงานที่ถนนพระรามที่ 6 และโรงงานผลิตยาขององค์การเภสัชกรรม ที่คลอง 10 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

นอกจากนี้ คาดว่าจะเปิดสายการผลิตที่ 5 ในโรงงานคลอง 10 เดือนกันยายนนี้ โดนจะทำให้มีศักยภาพสามารถผลิตยาได้ถึง 2,000 ล้านเม็ดต่อปี หรือเดือนละไม่น้อยกว่า 160 ล้านเม็ดต่อเดือน ซึ่งจะนำมาปรับใช้สำหรับขยายกำลังการผลิต ฟาวิพิราเวียร์ หากมีความต้องการเพิ่มขึ้น

ขณะที่การจัดหาจากต่างประเทศนั้น ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีการจัดหาเข้ามาแล้ว 13 ล้านเม็ด และในเดือนสิงหาคม จะเข้ามาเพิ่มอีก 43.1 ล้านเม็ด

อ่านข่าวเพิ่มเติม