ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ตาก’ สั่งล็อกดาวน์ ‘แม่สอด’ งดออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น

ผู้ว่าฯ ตาก สั่งล็อกดาวน์ “อำเภอแม่สอด” ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยง จำกัด งดเว้น ออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น มีผลตั้งแต่วันนี้ เพื่อควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 หลังยังพบการแพร่ระบาดในพื้นที่จำนวนมาก

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดตาก ได้มีคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2582/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดตาก การตรวจคัดกรองหาเชื้อเชิงรุกในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอแม่สอด

tak

หลังพบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่อำเภอแม่สอด มีผู้ติดเชื้อคนไทย และแรงงานเมียนมาจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 176 ราย รวมผู้ป่วยระลอกใหม่สะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน-30 กรกฎาคม 2564 จำนวน 3,281 ราย

ในคำสั่งดังกล่าว ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด เลี่ยง จำกัด หรืองดเว้นเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น ยกเว้น การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร ยา หรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การรับวัคซีนป้องกันโรค หรือเพื่อปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังป้องกันตนเอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถตรวจคัดกรองหาเชื้อเชิงรุก ในชุมชนที่มีความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอแม่สอดได้

222357440 2920676171482832 2988123733366386915 n

หากมีความจำเป็นให้ขอความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ในการปิดสถานที่ หรือกิจการที่มีความเสี่ยง หรือขอความร่วมมือในการงดออกจากเคหสถานโดยไม่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ที่กำหนด โดยคำสั่งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ จังหวัดตาก ได้มีคำสั่งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด งด หรือชะลอออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 23.00-04.00 น. ส่วนแรงงานต่างด้าว ได้ห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 20.00 -04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปครั้งหนึ่งแล้ว

223113061 2920676218149494 8570136913312513812 n down

อ่านข่าวเพิ่มเติม