COVID-19

เปิดผลข้างเคียง ‘ซิโนฟาร์ม’ ฉีดแล้วกว่า 6 แสนคน พบอาการไม่พึงประสงค์ 769 คน


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรายงาน ผลข้างเคียง หลังฉีดซิโนฟาร์ม กว่า 6 แสนคน พบอาการไม่พึงประสงค์ 769 คน คิดเป็น 0.12% ของผู้รับวัคซีน ส่วนใหญ่ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “Chulabhorn Royal Academy” เปิดเผยรายงานผลข้างเคียง หลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยระบุว่า

ผลข้างเคียง ซิโนฟาร์ม

เปิดรายงาน ผลข้างเคียง ซิโนฟาร์ม

“รายงานผลข้างเคียง หลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

ผู้รับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2564 จำนวน 615,867 คน

มีผู้ตอบแบบสอบถาม ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ วันที่ 0 (ระหว่างสังเกตอาการ) วันที่ 1 และวันที่ 7 หลังฉีดวัคซีน จำนวน 84,775 คน พบอาการไม่พึงประสงค์รวม 769 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของผู้รับวัคซีน

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อย ถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้”

ซิโนฟาร์ม 3

อ่านข่าวเพิ่มเติม