ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ทวงงบโควิด 6.8 พันล้าน ค้างจ่ายค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย

ด่วนที่สุด! สธ.ส่งหนังสือถึงสำนักงบประมาณ ทวงงบโควิด ระลอกเดือนเมษายน 6,800 ล้านบาท ค้างจ่ายค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ผู้ปฏิบัติงานโควิด-19 ในพื้นที่

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เรื่อง ขอให้เร่งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผุ้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิดระลอกเดือนเมษายน 2564 โดยระบุว่า

ทวงงบโควิด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด19 ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6,823,406,608 บาท นั้น

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เรียนว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดระลอกเมษายน ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในพื้นที่การระบาด เช่น ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่ารักษาพยาบาลฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันฯ เป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรเทา แก้ไขปัญหาจากการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอให้สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเร่งด่วน

ทวงงบโควิด

อ่านข่าวเพิ่มเติม