COVID-19

หมอรามาฯ ซัดเปรี้ยง บริหารวัคซีนผิดพลาดร้ายแรง รวม 604 รายชื่อ จี้รัฐหาวัคซีนประสิทธิภาพสูง ป้องด่านหน้า

หมอรามาฯ อาจารย์แพทย์ 604 คน ร่อนแถลงการณ์ จี้รัฐบาลจัดหาวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพสูง จัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทุกคน ซัดนโยบายบริหารวัคซีนผิดพลาดอย่างร้ายแรง

จากกระแสเรียกร้องให้รัฐบาล จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถต้านทานไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา หลังจากบุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ล่าสุด กลุ่มแพทย์ประจําบ้าน แพทย์ประจําบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งหมด 604 รายชื่อ ร่วมออกแถลงการณ์แสดงจุดยืน ดังนี้

หมอรามาฯ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ Covid-19 ของประเทศไทยในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก มีจํานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขโดยรวม

แม้ว่าในขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 แล้ว แต่ยังพบการระบาดในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ จึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายที่รัฐบาลได้จัดหามาให้ใช้เป็นวัคซีนหลักนั้น ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการยับยั้งการระบาดของโรค Covid-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์เดลต้า ทําให้ต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลในการทํางาน ภาระงานของบุคลากรที่เหลืออยู่เพิ่มมากขึ้นจนเกินศักยภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยนับเป็นการดําเนิน นโยบายบริหารวัคซีนที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง

นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การสื่อสารของรัฐบาลในการให้ข้อมูลจัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 นั้นเป็นไปด้วยความสับสนทําให้เกิดข้อสงสัยมากมายจากประชาชนทั้งในแง่ความถูกต้องทางวิชาการและความโปร่งใสของรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง ซํ้าแล้วการดําเนินการจัดหาวัคซีนยังเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ให้คําสัญญาเอาไว้กับประชาชน ทําให้ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอให้กับประชาชนทุกคน

แพทย์รามา

แพทย์ประจําบ้าน แพทย์ประจําบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ดังรายชื่อแนบ ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทํางานรับมือกับวิกฤตการณ์โรคระบาดอุบัติใหม่ในครั้งนี้ จึงขอแสดงจุดยืน และเรียกร้องให้มีการจัดหา และจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น mRNA vaccine, Protein subunit vaccine เป็นต้น อันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่บ่งชี้ว่ามีประสิทธิภาพ ในการป้องกันโรค Covid-19 ได้เป็นอย่างดี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทุกคน

โดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง ดําเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมถึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล และผู้เกี่ยวข้อง เปิดเผยขั้นตอนการจัดหา และจัดสรรวัคซีน ทั้งที่ผ่านมา และที่กําลังดําเนินการอยู่ เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าการดําเนินการทั้งหมดได้ทําอย่างสุจริตและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ โดยแท้จริง

พร้อมกันนี้ ได้แนบรายชื่อแพทย์ประจําบ้าน แพทย์ประจําบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งหมด 604 รายชื่อ

อ่านข่าวเพิ่มเติม