COVID-19

‘สภากาชาดไทย’ เปิดที่มา สั่งซื้อ ‘โมเดอร์นา’ 1 ล้านโดส ไม่เอี่ยวยอด อภ.


สภากาชาดไทย แจง สั่งซื้อโมเดอร์นา 1 ล้านโดส ไม่ได้ตัดยอดจาก องค์การเภสัชกรรม แต่เป็นการสั่งจองไว้ก่อน โดยใช้เงินเงินสะสม เงินบริจาค

จากกรณีที่มีกระแสข่าว เรื่องการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ของสภากาชาดไทยจำนวน 1 ล้านโดส ซึ่งมีผู้เข้าใจว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ที่องค์การเภสัชกรรม สั่งซื้อโมเดอร์นา จำนวน 5 ล้านโดส และสภากาชาดไทย ขอแบ่งสรรจากยอดสั่งซื้อ 5 ล้านโดสนั้น

สั่งซื้อโมเดอร์นา

สภากาชาดไทย ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการติดต่อขอสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา กับบริษัทผู้แทนจำหน่าย มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เมื่อรัฐบาลมอบให้องค์การเภสัชกรรม ดำเนินการจัดซื้อ และนำเข้าวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา บริษัทผู้แทนจำหน่าย จึงได้ขอให้องค์การเภสัชกรรม สั่งวัคซีนเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ล้านโดสให้สภากาชาดไทยด้วย

ทั้งนี้ บริษัทผู้แทนจำหน่าย ได้แจ้งยืนยันกับองค์การเภสัชกรรม ตั้งแต่ต้นว่า วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ที่จะเข้ามาปลายปีนี้ เป็นของสภากาชาดไทย จำนวน 1 ล้านโดส

ดังนั้น การสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1 ล้านโดสของ สภากาชาดไทย จึงไม่ได้เป็นการตัดยอดออกมาจาก อภ. ตามที่เข้าใจ แต่เป็นการสั่งจองไว้ก่อนต่างหาก จากวัคซีนจำนวน 4 ล้านโดส

สำหรับสภากาชาดไทย ในฐานะองค์การสาธารณกุศล มีภารกิจสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินการด้านมนุษยธรรม มีความพยายามในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพื่อเสริมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด9 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นมาโดยตลอด

สภากาชาดไทย

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณากลุ่มคน เป้าหมายที่มีความจำเป็น ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในลำดับแรก ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งต้องปฏิบัติงานในด่านหน้า และมีความเสี่ยง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้

ในส่วนของการดำเนินการฉีดวัคซีนนั้น สภากาชาดไทย โรงพยาบาลภาครัฐ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะดำเนินการฉีดวัคซีน ให้แก่กลุ่มคนดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขว่า จะไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่นำวัคซีนไปจำหน่ายต่อ

อนึ่ง งบประมาณการดำเนินการดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากเงินสะสม เงินบริจาคของสภากาชาดไทย และเงินสนับสนุนจากโรงพยาบาลภาครัฐ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากสภากาชาดไทย ในอัตราเดียวกันกับที่สภากาชาดไทย ต้องชำระให้องค์การเภสัชกรรม

พร้อมกันนี้ สภากาชาดไทยได้จัดตั้ง “กองทุนสำหรับการจัดซื้อวัคซีนและยาโควิด19 เพื่อประชาชน” สำหรับการดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม