COVID-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ย้ำชัด ไม่มีนโยบายฉีดวัคซีนสลับชนิด ยันใช้ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งหนังสือถึงโรงพยาบาลฉีดซิโนฟาร์ม ยันไม่มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนโควิด-19เข็มที่ 1และเข็มที่ 2 ต่างขนิดกัน รวมทั้งยังไม่มีนโยบายฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ประชาชนทั่วไป

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เรื่อง ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่ให้บริการฉีดวัคชีนชิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งแนวทางการใช้วัคชีนซีโนฟาร์ม โดยระบุว่า

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งแนวทางการใช้วัคชีนซีโนฟาร์ม

ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนรัฐบาลไทย ประเทศไทย ในการจัดหา นำเข้าวัคซีนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาต ของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในขณะนี้ โดยมีโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมมือกันในการกระจายวัคขืน ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ด้วยความรวดเร็ว และปลอดภัย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังไม่มีนโยบายการให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1และเข็มที่ 2 ต่างขนิดกัน รวมถึงยังไม่มีนโยบายการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4 ให้แก่ประชาชน เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น โดยแนะนำให้ฉีดขนิดเดียวกันทั้ง 2 เข็ม ตามที่บริษัทผู้ผลิตได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก และองค์การอาหารและยา ของประเทศไทย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ ยกเว้นเป็นการทำงานวิจัย ที่ได้รับการอนุมัติ และดำเนินการวิจัยตามมาดรฐานการวิจัย ในคนและแนวทาง Good Clinical Practice

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดกรุณากำกับให้การบริหารการฉีดวัคซีน เป็นตามแนวทางเพื่อความปลอดภัยของผู้รับวัคซีนอย่างเคร่งครัดด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม