COVID-19

‘สภากาชาดไทย’ ส่งหนังสือถึงทุกจังหวัด จอง วัคซีนโมเดอร์นา ให้ประชาชนฉีดฟรี


“สภากาชาดไทย” ส่งหนังสือประทับตรา “ด่วนที่สุด” ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ให้แจ้งจำนวน วัคซีนโมเดอร์นา ที่ต้องการจอง สำหรับฉีดให้กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มต่าง ๆ ฟรี

นายเตช บุนนาค เลขาธิการ สภากาชาดไทย ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือในการแจ้งของวัคซีนสำหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่น ๆ โดยไม่คิดมูลค่า โดยต้องส่งภายในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้

วัคซีนโมเดอร์นา

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีประกาศเรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้ให้สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานหนึ่ งในการสั่งนำเข้าวัคซีนมาฉีดแก่ประชาชน ดังความแจ้งแล้วนั้น

ขณะนี้ สภากาชาดไทยได้สั่งจองวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 โมเดอร์นา จำนวนหนึ่งจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำมาฉีดบริการให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มต่าง ๆ โดยไม่คิดมูลค่า ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย

ทั้งนี้ สภากาชาดไทยจะได้จัดสรรโควตาวัคซีนจำนวนหนึ่ง ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่า ต้องดำเนินการฉีดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า

แผนการฉีดวัคซีนดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด และเงื่อนไขอื่น ๆ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สภากาชาดไทย จึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ ที่มีความประสงค์จะซื้อวัคซีน ไปฉีดบริการให้กับประชาชน ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น และกรุณาแจ้งมายังสภากาชาดไทยภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

วัคซีนโมเดอร์นา

แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับประชาชนของสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยเป็นองค์กรด้านสาธารณกุศลดำเนินกิจกรรมด้านมนุษยธรรม มีนโยบายในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยสนันสนุนการดำเนินงานของรัฐ ด้วยการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 Moderna จำนวนหนึ่ง ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่มีความประสงค์จะซื้อวัคซีน ไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่คิดมูลค่า

โดยมีเงื่อนไขดำเนินการดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องจัดทำ “แผนการขอรับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อนำวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยกำหนดพร้อมจำนวนคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 กลุ่มตามลำดับ ได้แก่

  • คนพิการผู้ป่วยติดเตียงสตรีตั้งครรภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 มาก่อน
  • ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคจีนป้องกันโรคโควิด -19 มาก่อน
  • บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร
  • ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครูอาจารย์ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 มาก่อน
  • บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 มาก่อนและบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องเสนอ “แผนการขอรับการจัดสรรวัคซีน” โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด

3. เงื่อนไขที่สำคัญ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องดำเนินการดังนี้

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการกับสภากาชาดไทย ต้องสนับสนุนงบประมาณค่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 Moderna ราคา 1,300 บาท/ โดส ให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 Moderna มาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สำหรับเงินค่าวัคซีนโดสละ 1,300 บาทนั้น เมื่อหักต้นทุนวัคซีนและค่าบริหารจัดการตามโครงการแล้ว เงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะได้นำเข้าสมทบใน “กองทุนสภากาชาดไทยเพื่อจัดหาวัคซีนโควิด -19 และยารักษาโรคโควิด -19 สำหรับประชาชน” ต่อไป
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องจัดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยไม่คิดมูลค่าและห้ามนำไปจำหน่ายโดยเด็ดขาด
  • เมื่อสภากาชาดไทยแจ้งการจัดสรรโควต้าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แล้วขอให้ชำระเงินเต็มตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.
  • สภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

วัคซีนโมเดอร์นา

อ่านข่าวเพิ่มเติม