COVID-19

เปิดชื่อ ‘5 กลุ่มยกเว้น’ ออกนอกบ้านได้ ช่วง ‘เคอร์ฟิว’

“ศบค.” เปิดรายละเอียด “5 กลุ่มยกเว้น” ที่สามารถเดินทางออกนอกบ้าน ในช่วงเคอร์ฟิวของ 10 จังหวัด ระบุ ถ้าเป็นกลุ่มนอกเหนือจากนี้ และมีความจำเป็น สามารถขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตามกฎหมายกำหนด

จากกรณีที่ รัฐบาล และ ศบค. มีมติยกระดับการคุมเข้ม ในมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 10 จังหวัด ทั้งยังมีการประกาศ “เคอร์ฟิว” งดออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 21.00 น.-03.00 น. ของอีกวันหนึ่ง พร้อมห้ามการเดินทางข้ามจังหวัดนั้น

5 กลุ่มยกเว้น

5 กลุ่มยกเว้น ออกนอกเคหสถานในพื้นที่ 10 จังหวัดตามกฎหมาย

วันนี้ (10 ก.ค.) เฟซบุ๊กเพจ “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” โพสต์ข้อความให้รายละเอียดเกี่ยวกับ “กลุ่มยกเว้น” ที่สามารถเดินทางออกนอกเคหสถาน ในเวลาต้องห้ามที่กำหนดไว้ได้ โดยระบุว่า

สาธารณสุข

 • ผู้ป่วยที่ต้องไปพบแพทย์เพื่อรักษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสาธารสุข

ขนส่งสินค้าเพื่อประชาชน

 • ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อส่งออกหรือนำเข้า

5 กลุ่มยกเว้น

ขนส่งหรือขนย้ายประชาชน

 • ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ
 • ผู้ขนส่ง และผู้เดินทางมาจาก หรือไปยัง ท่าอากาศยาน หรือสถานีขนส่ง
 • ผู้ขนส่ง และประชาชน ที่เดินทางไปยังที่เอกเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือระบบแยกกัก เพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก
 • ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในเวลานั้น

บริการหรืออำนวยประโยชน์แก่ประชาชน

 • ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย
 • ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร
 • ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
 • ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย
 • ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม
 • ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ
 • ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย
 • ผู้จำเป็นต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

5 กลุ่มยกเว้น

การประกอบอาชีพที่จำเป็น

 • ผู้ทำงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการ และเอกชน
 • การทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาหรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้
 • งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ การตรวจรักษาสัตว์

ถ้ามีความจำเป็นอื่น ให้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตามกฎหมายกำหนด

พื้นที่ 10 จังหวัดตามกฎหมายกำหนด

 • กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร
 • จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

อ่านข่าวเพิ่มเติม