COVID-19

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ‘พื้นที่ควบคุม-ข้อกำหนด’ โควิด-19


เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด และคำสั่ง ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลัง “ศบค.” มีมติ “ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว” 14 วัน 

หลังจากที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมติให้ออกมาตรการเข้มงวด เพือยกระดับการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยนั้น

ราชกิจจานุเบกษาแถลง 210627 1

วันนี้ (10 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ทำการเผยแพร่ ประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด – 19)  ดังนี้

ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) เพื่อกำหนดข้อปฏิบัติ เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 จำนวน 12 ข้อ เพื่อบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.-25 ก.ค. เป็นเวลา 14 วัน

1111

รายละเอียด ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ ประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด – 19) ที่ 9/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

p1

รายละเอียด ประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด – 19) ที่ 9/2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม