ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ด่วนสุด! ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ปิดโรงเรียน ทั้งจังหวัด ถึง 16 ก.ค. 2564


สุพรรณบุรี ปิดโรงเรียนทั้งจังหวัด สกัดโควิด-19 แพร่ในโรงเรียน สถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-16 กรกฎาคม 2564 ให้จัดเรียนออนไลน์แทน ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ให้สถาบันการศึกษา ทุกประเภท ในจังหวัดสุพรรณบุรี ปิดโรงเรียนทั้งจังหวัด งดการเรียนการสอนแบบ On-Site และให้ใช้รูปแบบออนไลน์แทน โดยระบุว่า

 

“ขอให้สถานศึกษาและโรงเรียนทุกแห่งใน จ.สุพรรณบุรี งดการเปิดเรียนแบบ On-Site ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้นครับ”

สุพรรณบุรี ปิดโรงเรียนทั้งจังหวัด

สำหรับคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 2851/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) สำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ทั่วประเทศ ยังมีความรุนแรงโดย ที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับจังหวัดสุพรรณบุรี ยังคงพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 จำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 วงเล็บฉบับที่ 424 ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 กำหนดให้โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ใช้อาคาร หรือสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ เมื่อมีความเหมาะสม และมีความพร้อม โดยรูปแบบของการดำเนินการ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของทางราชการ

สุพรรณ ปิดรร.

เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น เห็นว่า ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีความเหมาะสม และความพร้อม ที่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) สำหรับโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกประเภท ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี​ จึงออกคำสั่งให้โรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกประเภท ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชาทุกแห่ง งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ on site

โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เช่น Online,On Demand, On Hand หรือ On Air ตามบริบทของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง ยกเว้นโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ที่มีนักเรียนนักศึกษาพักอาศัยอยู่เป็นประจำ และไม่มีการเข้าออกของนักเรียนนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 14 วัน

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สุพรรณบุรี ปิดโรงเรียนทั้งจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 38 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม ระลอกใหม่ 774 ราย เสียชีวิตสะสม 15 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม