COVID-19

ด่วน! อย. สั่งระงับฉีดวัคซีนซิโนแวค ล็อตเป็น ‘เจลใส’


อย.สั่งระงับฉีดวัคซีนซิโนแวค พบสารละลายวัคซีนกลายเป็นเจล อาจจัดเก็บ-ขนส่งไม่ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส หากพบขอให้ระงับการฉีดวัคซีนรุ่นการผลิตที่พบ และแจ้ง อย.ทันที

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาล แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีน CoronaVac หลังพบสารละลายมีการรวมตัวเป็นเจล

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศเรื่อง แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคชีนด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. ได้รับรายงานวัคซีน C) รุ่นการผลิต C202105079 เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) รุ่นการผลิต C202105079 วันที่ผลิต 10.05.2021 วันหมดอายุ 09.11.2021 มีลักษณะสารละลายของวัคซีนมีการรวมตัวเป็นเจลใสติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีน และเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขย่า ซึ่งจากรายงานพบเพียงในแหล่งฉีดวัคซีนบางแห่งเท่านั้น

วัคซีนซิโนแวค 1

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจาก กระบวนการเก็บรักษาและการขนส่งที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนตำหรับยา คือ 2.8 องศาเซลเชียส ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ใด้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงเห็นควรให้แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีน ให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน ของกรมควบคุมโรคซึ่งระบุคำแนะนำ สำหรับการเก็บรักษาวัคซีนโควิด-19 ของ บริษัท Sinovac Life Sciences จำกัด ให้เก็บไว้ที่ชั้นกลางหรือชั้นที่ 2 ของตู้เย็น และห่างจากจุดปล่อยความเย็น

ทั้งนี้ หากพบลักษณะของปัญหาดังกล่าว ขอไห้ระงับการฉีดวัคซีนรุ่นการผลิตที่พบ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

 

วัคซีนวิโนแวค

อ่านข่าวเพิ่มเติม: