ดูหนังออนไลน์
COVID-19

กทม. เร่งฉีดวัคซีนโควิด ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ภายใน มิ.ย.-ก.ค.

กทม. วางแผนเร่งฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ภายในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 แบ่ง 3 กลุ่ม ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยสุขภาพดี

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า จากที่พบการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานดูแลผู้สูงอายุบางแห่ง ซึ่งนับเป็นอันตรายค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูง และหากมีการติดเชื้อโควิด-19 จะง่ายต่อการเป็นอันตรายถึงชีวิต ที่ประชุมฯ จึงเห็นชอบแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ตามที่สำนักอนามัยเสนอ ภายในเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2564

สำหรับแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด สำหรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่กรุงเทพฯ แบ่งเป็น

กลุ่มที่ 1. ผู้สูงอายุและผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์ (บ้านพัก) คนชรา ทั้งในสังกัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักของเอกชน มูลนิธิ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้สถานดูแลผู้สูงอายุ ประสานโรงพยาบาล ที่จะไปให้บริการฉีดวัคซีน โดยแจ้งรายชื่อ และจำนวนผู้สูงอายุ ที่ต้องการรับการฉีดวัคซีน โดยสำนักอนามัย จะจัดสรรวัคซีนให้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง

กลุ่มที่ 2. สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม แต่ละสำนักงานเขต ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สำรวจรวบรวมรายชื่อ เพื่อนัดหมายการฉีดวัคซีน โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ และพยาบาลเยี่ยมบ้านเพื่อฉีดวัคซีนเชิงรุกที่บ้าน

กลุ่มที่ 3. ส่วนผู้สูงอายุในชุมชนที่มีสุขภาพแข็งแรง และประสงค์จะรับการฉัดวัคซีน ในโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลที่สะดวก ให้ประสานแจ้งความประสงค์รับวัคซีนในโรงพยาบาลดังกล่าว โดยโรงพยาบาลจะรวบรวมรายชื่อ เพื่อขอรับจัดสรรวัคซีนมายัง สำนักอนามัย และกำหนดนัดหมายการฉีดวัคซีน ณ ลงทะเบียนที่โรงพยาบาลที่แจ้งความประสงค์

ในส่วนของการขอรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นกลุ่ม หรือในลักษณะหน่วยงาน หรือองค์กร ปัจจุบันการปฏิบัติยังมีความซ้ำซ้อนกันหลายหน่วยงาน ที่ประชุมจึงให้สำนักอนามัย ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ หารือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม