COVID-19

เชียงใหม่เข้ม ออกมาตรการคุมเดินทางเข้าพื้นที่ จากพื้นที่เสี่ยงกักตัว 14 วัน


เชียงใหม่ออกมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าจังหวัด เน้นพื้นที่สีแดงเข้ม แบ่งเป็น 6 กลุ่ม วางกรอบถ้าจะเข้าเชียงใหม่ต้องลงทะเบียน “CM-CHANA” พร้อมทั้งกักตัวหรือคุมตัวไว้สังเกต

คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติให้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 61/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

คำสั่งเชียงใหม่

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีด้วยกัน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ต้องปฏิบัติต่อไปนี้

(1) ให้บันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถแสดงหลักฐานการลงทะเบียนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

(2) ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับคำแนะนำจากระบบ SMS ให้ติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 08 – 4805 – 3131

(3) กรณีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือย้ายมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการประจำ นักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาของรัฐและเอกชน นักการทูต เจ้าหน้าที่สถานทูต กงสุล เจ้าหน้าที่สถานกงสุล และครอบครัวหรือผู้ติดตาม นักท่องเที่ยว พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค/สินค้าทางการเกษตร/การประมง ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องกักกันตนเอง (Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน

(4) ผู้เดินทางมาปฏิบัติราชการหรือติดต่อราชการ หรือผู้เดินทางมาทำธุรกิจหรือธุรกรรมในระยะเวลาสั้น ๆ พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค/สินค้าทางการเกษตร/การประมง ซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องถูกคุมไว้สังเกต (Control for Observation) ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 49/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของประชาชน ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 อีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม: