COVID-19

ด่วน! เลื่อนสอบ ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564


สำนักงาน ก.พ. ออกประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 วันที่ 20 มิถุนายน และ 4 กรกฎาคม 2564 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ออกประกาศเรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 โดยระบุว่า ตามประกาศสำนักงาน ก.พเรื่องรับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 กำหนดสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2560 4 และวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 นั้น

สอบ ก.พ.

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 20) ดังนี้

ข้อ 1. การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

(1) ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค

ก.พ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2553 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ 1004/ว 3 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 หนังสือสำนักงาน ก.พที่ 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และหนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

สำนักงาน ก.พ. จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 จากเดิมวันที่ 20 มิถุนายน 2560 4 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 22 สิงหาคม 2564 และวันที่ 19 กันยายน 2564

ทั้งนี้ สำนักงานก.พ. จะประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม